စားသံုးသူကာကြယ္ေရးဥပေဒ (၂၀၁၉)

စားသံုးသူကာကြယ္ေရးဥပေဒ (၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဥပေဒအမွတ္ ၉) ၁၃၈၀ ျပည့္ႏွစ္၊ တေပါင္းလဆန္း ၁၀ရက္ (၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ မတ္လ၊ ၁၅ ရက္) ဖြင့္ဖတ္ရန္ – စားသံုးသူကာကြယ္ေရးဥပေဒ http://www.myanmarconsumersunion.org/wp-content/uploads/2019/03/ConsumerProtectionLaw2019.pdf


ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢမွ အတြင္းေရးမႈး ဦးေမာင္ေမာင္သည္ MRTV4: Free to Airး မဂၤလာပါ အစီအစဥ္၌ စားသံုးသူကို နစ္နာေစတဲ့ ကိစၥမ်ားကို အြန္လိုင္း (Online) မွ တစ္ဆင့္တိုင္ေၾကားႏိုင္ေၾကာင္း ၁၉ ေဖာ္ဝါရီလ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ စားသံုးသူနစ္နာခ်က္မ်ားကို အေထာက္အထားမွန္ကန္စြာျဖင့္ အြန္လိုင္း (ဝဘ္က္ဆိုက္မွ၄င္း၊ မိုဘိုင္းအပလီေကးရွင္း -Android or iOS မွ၎ တိုင္ၾကားႏိုင္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ေအာက္ပါလင့္ခ္ကို ႏွိပ္၍ ၾကည့္ရႈနားေထာင္ ႏိုင္ပါသည္။ https://goo.gl/UHyWWF  


တရားမဝင္ေရာင္းခ်နေသော ေရာေႏွာဆီမ်ား – အင္တာဗ်ဴး

ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢမွ အတြင္းေရးမႈး ဦးေမာင္ေမာင္သည္ တရားမဝင္ေရာင္းခ်ေနေသာ ေရာေႏွာဆီမ်ား ႏွင့္ပက္သက္၍ ျမန္မာ့အသံႏွင့္ရုပ္ျမင္သံၾကား (MRTV) မွ ျပဳလုပ္ေသာ ေမးျမန္းေျဖၾကား လူမႈစီးပြားအစီအစဥ္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ျမန္မာ့အသံ႒ာန၌ ၂၀၁၉ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ၊ ၆ရက္ေန႔တြင္ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ထိုအစီအစဥ္တြင္ Fame ေဆးဝါးထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမွ MD ေဒါက္တာဦးခင္ေမာင္လြင္ ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆီလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း ဥကၠ႒ ဦးခင္စိုးတို႔လည္းပါဝင္ခဲ့ၾကပါသည္။ ထိုေမးျမန္းေျဖၾကားခ်က္မ်ားမွ ေရာေႏွာဆီႏွင့္ပက္သက္၍ က်န္းမာေရး၊ စားသံုးသူကာကြယ္ေရး၊ ႏွင့္ စီးပြားေရး ရႈေထာင့္မ်ိဳးစံုမွ ေလ့လာခြင့္မ်ားရရွိိသိရွိႏိုင္ၾကပါသည္။ #MRTV