ၾသစေႀတးလ်ႏိုင္ငံ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈႏွင့္ စားသံုးသူေရးရာ ေကာ္မရွင္မွ တာဝန္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုျခင္း

ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢမွ အလုပ္အမႈေဆာင္ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားႏွင့္ ၾသစေႀတးလ်ႏိုင္ငံ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈႏွင့္ စားသံုးသူေရးရာ ေကာ္မရွင္ (ACCC) မွ တာဝန္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ စားသံုးသူကာကြယ္ေရးကိစၥမ်ားႏွင့္ ပက္သက္၍ စားသံုးသူေရးရာဦးစီး႒ာန၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးရံုး၌ ၂၀၁၉ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ၊ ၁၂ရက္ေန႔ တြင္ အစည္းအေဝး ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါသည္။ ထိုအစည္းအေဝးသို႔ ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢမွ ဥပေဒအႀကံေပးအရာရွိ ေဒၚျမတ္ျမတ္ေက်ာ္၊ သမဂၢအတြင္းေရးမႈး ဦးေမာင္ေမာင္၊ တြဲဖက္အတြင္းေရးမႈး-၁ ေဒါက္တာမိုမိုတင္၊ တြဲဖက္အတြင္းေရးမႈး-၃ ဦးဝင္းမင္းႏွင့္ စီမံကိန္းအေထာက္အကူျပဳ ဦးေအာင္ႏို္င္မင္း တို႔ႏွင့္ ACCC မွ လက္ေထာက္ညႊန္ၾကားေရးမႈး မစၥတာ David Wang ႏွင့္ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ ဆစ္ဒနီတကၠသိုလ္မွ အႀကံေပးပုဂၢိဳလ္ မစၥ Patty Kamvounias တို႔တက္ေရာက္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။   


စားသံုးသူအသိပညာေပး ေဟာေျပာပြဲ – အင္းစိန္ လူထုအေျချပဳဗဟို႒ာန

ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢမွ အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔ဝင္မ်ားသည္ အင္းစိန္ လူထုအေျချပဳ ဗဟို႒ာန၌ ၂၀၁၉ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၁၁ရက္ေန႔တြင္ စားသံုးသူအသိပညာေပး  ေဟာေျပာပြဲျပဳလုပ္ကာ စားသံုးသူရပိုင္ခြင့္အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ စားသံုးသူမ်ား ကုန္စည္၊ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ဝယ္ယူ သံုးစြဲရာတြင္ နစ္နာမႈမ်ားရွိပါက အေထာက္ထားႏွင့္တကြ တိုင္ၾကားမႈျပဳလုပ္ေၾကာင္း ႏွင့္ တိုင္ၾကားမႈမ်ားကို ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢ ဝဘ္ဆိုက္မွျဖစ္ေစ၊ မိုဘိုင္းအက္ပလီေကးရွင္းမွ ျဖစ္ေစ တိုင္ၾကားႏိုင္ေၾကာင္း မွ်ေဝေျပာၾကားခဲ့ၾကပါသည္။ ထိုေဟာေျပာပြဲသို႔ ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢမွ အတြင္းေရးမႈး ဦးေမာင္ေမာင္၊ တြဲဖက္အတြင္းေရးမႈး-၄ ေနာ္တာေဟးေညာ၊ ဘ႑ာေရးမႈး ဦးဆန္းထူး၊ ႏွင့္ စီမံကိန္းအေထာက္အကူမ်ားျဖစ္ၾကေသာ ဦးေအာင္ႏိုင္မင္းႏွင့္ ဦးသိန္းထိုက္စိုးတို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။   


အစားအေသာက္ ေဘးကင္းလံုျခံဳမႈဆိုင္ရာ အသိပညာျမႇင့္တင္ေရး ေဟာေျပာပြဲ

ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢမွ အတြင္းေရမွဴး ဦးေမာင္ေမာင္သည္ လာရိႈးျမိဳ႕၊လာရိႈးမိုတယ္၌ ၂၀၁၉ခုနစ္၊ မတ္လ ၃၀ ေန႔တြင္ ၾသစေတးလ်အစိုးရပညာသင္ဆုရ ေက်ာင္းသားမ်ားအဖြဲ႕က ဦးစီးက်င္းပေသာ အစားအေသာက္ ေဘးကင္းလံုျခံဳမႈဆိုင္ရာ အသိပညာျဖန္႔ေဝပြဲတြင္ “စားနပ္ရိကၡာ ေဘးကင္းဖို႔ အသိအျမင္ နိုးၾကားစို႔” ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ စားသံုးသူမ်ား သိသင့္သိထိုက္ေသာ စားသံုးသူပညာေရး အသိပညာမ်ားကို ေဟာေျပာေဆြးေႏြးေပးခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါ ေဟာေျပာေဆြးေႏြးပြဲသို႔ ေဒသခံမ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားနွင့္ ဌာေန လူမွဳေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ လူဦးေရ ၁၅၀ ေက်ာ္ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။