ေမးျမန္းေျဖႀကား လူမႈစီးပြား အစီအစဥ္တြင္ ပါဝင္ေဆြးေႏြး

ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢ အတြင္းေရးမႈး ဦးေမာင္ေမာင္သည္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ၊ ၂၈ ရက္ေန႔တြင္ MRTV မွ က်င္းပေသာ “ေမးျမန္းေျဖႀကား လူမႈစီးပြား အစီအစဥ္” video live ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ စားသံုးသူကာကြယ္ေရး၊ စားသံုးသူရပိုင္ခြင့္ အခြင့္အေရးမ်ားကို ေဆြးေႏြးတင္ျပခဲ့ပါသည္။   Watch MRTV video at Youtube


MCU Call for Survey Proposal

USAID’s Private Sector Development Activity Grant ဒုတိယႏွစ္အတြက္ e-commerce ႏွင့္ပက္သက္ေသာ စစ္တမ္းေကာက္ယူရန္ ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢမွ အဆိုျပဳလႊာေခၚယူေနပါသည္။ အေသးစိပ္အခ်က္အလက္မ်ားကို ေအာက္ပါ လင့္ခ္ တြင္ ဖတ္ယူ ေဒါင္းလုပ္ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။ အဆိုျပဳလႊာလက္ခံမည့္ ေနာက္ဆံုးရက္ – ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၁ ရက္ (တနလၤာေန႔) Download: MCU-Call-Survey-ECommerce.pdf  


စီမံကိန္းဒုတိယႏွစ္ ေထာက္ပံ့မႈရရွိျခင္းအတြက္ လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္း

ႏိုင္ငံတကာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာအေမရိကန္ေအဂ်င္စီ (USAID) ၏ ကူညီေထာက္ပံ့မႈျဖင့္ ပုဂၢလိက က႑ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ေဆာင္ခ်က္ မွ ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢ အတြက္ “ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ စားသံုးသူပညာေပးေရးကို ျမႇင့္တင္ေပးျခင္းအားျဖင့္ စားသံုးသူရပိုင္ခြင့္မ်ားကို ပိုမိုရရွိေေစျခင္း” ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ တစ္ႏွစ္တာ စီမံကိန္းအေကာင္ထည္ေဖာ္ရန္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၁၉ ရက္ေန႔တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကပါသည္။ ပထမႏွစ္ စီမံကိန္းကိုလည္း “အဖြဲ႕အစည္းက်စ္လ်စ္ခုိင္မာေတာင့္တင့္ေစေရးႏွင့္ အြန္လိုင္းမွတဆင့္ စားသံုးသူေရးရာျပႆနာမ်ား တိုင္ၾကားႏိုင္သည့္စနစ္ ဖန္တီးတည္ေဆာက္ႏုိင္ေရး” ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္ ေအာင္ျမင္စြာ အေကာင္ထည္ေဖာ္ ၿပီးေျမာက္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။