ျမန္​မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢ (၆) ႏွစ္​ျပည္​့ ႏွစ္​ပတ္​လည္​အခမ္​းအနားႏွင္​့ ႏွစ္​ပတ္​လည္​အစည္​းအ​ေဝး

ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢ ၆ႏွစ္ျပည့္ ႏွစ္ပတ္လည္ အခမ္းအနားႏွင့္ ႏွစ္ပတ္လည္အစည္းအေဝးကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ျပည္လမ္းရွိ International Business Center (IBC) ၌ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၆ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပခ့ဲပါသည္။ ထိုအခမ္းအနားသို႔ သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရ႒ာနမ်ား၊ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ မိတ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ရန္ကုန္၊ မႏၱေလး၊ ဧရာဝတီ၊ စစ္ကိုင္း တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား၊ ခ်င္း၊ မြန္၊ ရွမ္း(ေျမာက္) ျပည္နယ္မ်ား၊ ႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢ အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔ဝင္မ်ားႏွင့္ အသင္းသူအသင္းသားမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။  


E-Commerce ႏွင့္ပက္သက္ေသာ သုေတသနတြင္ ပါ၀င္လိုေသာ စိတ္ပါ၀င္စားသူမ်ားကို ဖိတ္ေခၚျခင္း

ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢ (Myanmar Consumers Union) သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ internet ႏွင့္ ဒီဂ်စ္တယ္နည္းစနစ္ျဖင့္ အသံုးျပဳသူမ်ားအၾကားတြင္ E-commerce အသံုးျပဳမႈႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အသိပညာ၊ အေတြးအေခၚ၊ အျပဳအမူမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ေလ့လာမႈတစ္ရပ္ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။ E-commerce ဆိုသည္မွာ အီလက္ထေရာနစ္နည္းပညာျဖင့္ (၁)        internet မွ တဆင့္ ေစ်း၀ယ္ျခင္း (Online shopping)၊ (၂)        မိုဘိုင္းဖံုးထဲတြင္ Mobile banking application ထည့္ျပီး ေငြလႊဲျခင္း (သို႔) Internet banking မွ တဆင့္ ေငြလႊဲျခင္း၊ (၃)        ဖံုးမွ တဆင့္ ေငြလႊဲျခင္း (ဥပမာ – Wave Pay, OK Pay […]


မွန္ကန္ျပည့္စံုေသာ စားသံုးသူအျငင္းပြားမႈ တိုင္ၾကားစာမ်ားအတြက္ ဖုန္းေဘလ္မ်ား ျပန္လည္ျဖည့္ေပးျခင္း

စားသံုးသူမ်ား ကုန္ပစၥည္းမ်ား၊ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ဝယ္ယူသံုးစြဲရာတြင္ မတရားမႈမ်ား၊ မေက်နပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ႀကံဳေတြ႔လာပါက ေဖာ္ထုတ္တိုင္ႀကား ျခင္းျဖင့္ စားသံုးသူရပိုင္ခြင့္မ်ားကို ရရွိရံုသာမက ထိုသို႔ေသာ မတရားမႈမ်ား ထပ္မံ မျဖစ္ပြားေစရန္ သို႔မဟုတ္ တျခားေသာသူမ်ား မိမိကဲ့သို႔ မခံစားေစရန္ ကာကြယ္ေရာက္ပါသည္။ ထိုသို႔ မွန္ကန္မွ်တေသာ အရည္အေသြး ေကာင္းေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ား ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ပိုမိုရရွိခံစားႏိုင္ၾကေစရန္ ရည္ရြယ္၍ ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢသို႔ ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၁ရက္ေန႔ မွစ၍ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ႀသဂုတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔အတြင္း အြန္လိုင္းမွ တစ္ဆင့္ မွန္ကန္စြာ အေထာက္ထားႏွင့္တကြ တိုင္ၾကားလာသူမ်ားအား ဖုန္းေဘလ္ ၃၀၀၀ က်ပ္စီ ျပန္လည္ျဖည့္သြင္းေပး သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးေၾကညာအပ္ပါသည္။ အြန္လိုင္းမွတုိင္ၾကားျခင္း စနစ္ကို http://www.myanmarconsumersunion.org/my/consumer-complaint-form-mm/  တြင္ဝင္ေရာက္ တိုင္ၾကား ႏိုင္ပါသည္။ ဝဘ္ဆိုက္မွေသာ္၎၊ မိုဘိုင္း […]