စီမံကိန္းဒုတိယႏွစ္ ေထာက္ပံ့မႈရရွိျခင္းအတြက္ လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္း

ႏိုင္ငံတကာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာအေမရိကန္ေအဂ်င္စီ (USAID) ၏ ကူညီေထာက္ပံ့မႈျဖင့္ ပုဂၢလိက က႑ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ေဆာင္ခ်က္ မွ ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢ အတြက္ “ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ စားသံုးသူပညာေပးေရးကို ျမႇင့္တင္ေပးျခင္းအားျဖင့္ စားသံုးသူရပိုင္ခြင့္မ်ားကို ပိုမိုရရွိေေစျခင္း” ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ တစ္ႏွစ္တာ စီမံကိန္းအေကာင္ထည္ေဖာ္ရန္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၁၉ ရက္ေန႔တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကပါသည္။ ပထမႏွစ္ စီမံကိန္းကိုလည္း “အဖြဲ႕အစည္းက်စ္လ်စ္ခုိင္မာေတာင့္တင့္ေစေရးႏွင့္ အြန္လိုင္းမွတဆင့္ စားသံုးသူေရးရာျပႆနာမ်ား တိုင္ၾကားႏိုင္သည့္စနစ္ ဖန္တီးတည္ေဆာက္ႏုိင္ေရး” ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္ ေအာင္ျမင္စြာ အေကာင္ထည္ေဖာ္ ၿပီးေျမာက္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။  


ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢမွ အလုပ္ေႀကာ္ျငာျခင္း

ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢ (MCU) သည္ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ၿပီး စားသံုးသူမ်ား၊ စီးပြားေရးသမားမ်ား ႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားၾကားတြင္ အရည္ေသြးျပည့္မွီေသာ ကုန္ပစၥည္းႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားရရွိေစရန္  စားသံုးသူအခြင့္အေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပိုမိုေကာင္းမြန္စြာ သိရွိနားလည္ႏိုင္ရန္ အေရးတႀကီး လုိအပ္လ်က္ရွိေနေသာေၿကာင့္ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး၊ စီးပြားေရး၊ ဥပေဒေရးရာ၊ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ အင္ဂ်င္နီယာ၊ ဓာတုေဗဒ စသည့္ နယ္ပယ္အသီးသီးမွ တတ္သိပညာရွင္ (၁၅)ဦးျဖင့္ အလုပ္အမႈေဆာင္ဖြဲ႕ကာ ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢကို ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ၊ ၁၈ ရက္ေန႔တြင္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢ၏ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ မွာ “စားသံုးသူတရားမွ်တမႈျဖင့္ သာယာေသာကမာၻေလာကကို တည္ေဆာက္ရန္” ျဖစ္ၿပီး  ရည္မွန္းခ်က္ မွာ “ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢသည္ စားသံုးသူအခြင့္အေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ သာမက ကမာၻတြင္ပါ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ၿပီး နာမည္ေကာင္းျဖင့္ေက်ာ္ၾကားေသာ စားသံုးသူအဖြဲ႕အစည္း ျဖစ္လာေစရန္ […]


ျမန္မာႏိုင္ငံမကူးစက္ႏိုင္ေသာေရာဂါမ်ား ဆိုင္ရာ မဟာမိတ္အဖြဲ႔၏ ေရွ႔လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အဆိုျပဳတင္ျပႏိုင္ရန္ စီးမံခ်က္ေရးဆြဲေရး အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ တက္ေရာက္

ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢမွ တြဲဖက္အတြင္းေရးမႈး-၁ ေဒါက္တာမိုမိုတင္ ႏွင့္ အလုပ္မႈေဆာင္အဖြဲ႔ဝင္ ေဒါက္တာသိန္းဟန္ တို႔သည္ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးေဖာင္ေဒးရွင္းရံုး၌  ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၂၃-၂၄ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံမကူးစက္ႏိုင္ေသာေရာဂါမ်ား ဆိုင္ရာ မဟာမိတ္အဖြဲ႔၏ ေရွ႔လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အဆိုျပဳတင္ျပႏိုင္ရန္ စီးမံခ်က္ေရးဆြဲေရး အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲသို႔ ပါဝင္တက္ေရာက္ ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။