စားသံုးသူအသိပညာေပးေရး – အစားအေသာက္ေဘးကင္းလံုျခံဳေရး ေဟာေျပာပို႔ခ်

ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢမွ စီမံကိန္းလက္ေထာက္အရာရွိ ဦးေအာင္ႏိုင္မင္းသည္  ေမတၱာပန္းခင္းမွ ႀကီးမႈးက်င္းပေသာ လူငယ္ေခါင္းေဆာင္မႈသင္တန္းတြင္ အစားအေသာက္ေဘးကင္းလံုျခံဳေရး (food safety) အေျကာင္း ေဟာေျပာပို႔ခ်ျခင္းကို ကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕   ဦးေနာ ႏွစ္ျခင္းအသင္းေတာ္ ဘုရားရွစ္ခိုးေက်ာင္းတြင္ ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၉ရက္ေန႔တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။     


Job Announcement: Short-Term Consultant for MCU

Short-Term Consultant Institution Building Strategist for Myanmar Consumers Union Background USAID’s Private Sector Development Activity is looking for a short-term freelance consultant, Myanmar or international to assist Myanmar Consumers Union with strategizing institutional building, developing a sustainability plan along with fund-raising strategies and implementation plan. About USAID’s Private Sector Development Activity USAID’s PSDA is a […]


စားသံုးသူတို႔၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ စားသံုးသူပညာေပး ေဟာေျပာ

ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢအတြင္းေရးမႈး ဦးေမာင္ေမာင္ ႏွင့္ MCU-မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးမွ အတြင္းေရးမႈး ဦးထက္ဝင္းလႈိင္တို႔သည္ ေမတၱာပန္းခင္းမွ ႀကီးမႈးက်င္းပေသာ လူငယ္ေခါင္းေဆာင္မႈသင္တန္းတြင္ စားသံုးသူတို႔၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ စားသံုးသူပညာေပး ေဟာေျပာျခင္းကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဦးေနာ ႏွစ္ျခင္းအသင္းေတာ္ ဘုရားရွစ္ခိုးေက်ာင္းတြင္ ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၂ရက္ေန႔တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။