အားျဖည့္ဆန္လုပ္ငန္းအဖြဲ႔အစည္းအေဝးတက္ေရာက္ျခင္း

ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢမွ တြဲဖက္အတြင္းေရးမႈး-၂ ေဒၚသီမာဝင္းသည္ အားျဖည့္ဆန္ႏွင့္ပက္သက္ေသာ မူဝါဒမ်ားအတြက္ လုပ္ငန္းေဖာ္ေဆာင္ေရးအဖြဲ႔၏ အစည္းအေဝးကို ေနျပည္ေတာ္တြင္ ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၂၀ ရက္ေန႔တြင္ တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။


ားမွာ ဒစ္ဂ်စ္တယ္နည္းစနစ္ျဖင့္ ေငြေပးေခ်မႈစနစ္ အားလက္ခံႏိုင္ေစျခင္း အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပဲြတြင္ ပါဝင္ဆင္ႏႊဲ

Visa Myanmar မွႀကီးမႈးက်င္းပေသာ ားမွာ ဒစ္ဂ်စ္တယ္နည္းစနစ္ျဖင့္ ေငြေပးေခ်မႈစနစ္ အားလက္ခံျခင္း အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပဲြတြင္ ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢမွ နာယက၊ အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔ဝင္မ်ား ႏွင့္ အဖြဲ႔ဝင္မ်ား ပါဝင္ဆင္ႏႊဲ ေဆြးေႏြးခဲ့ၿကပါသည္။ ထိုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းခ်ဳပ္မွ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားလည္း ပါဝင္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။ ထိုအလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ၏ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားမွာ ဒစ္ဂ်စ္တယ္နည္းစနစ္ျဖင့္ ေငြေပးေခ်မႈစနစ္ႏွွင့္ ေငြသားမပါေသာ ေငြေပးစနစ္၏ အက်ိဳးတရားမ်ားကို ပို၍ နားလည္ေစျခင္း၊ ထိုစနစ္အားလက္ခံရာတြင္ အခက္အခဲမ်ားကို ေျဖရွင္းျခင္း ႏွင့္ ထိုစနစ္အား ပိုမိုလက္ခံႏိုင္ေစရန္အတြက္ အခြင့္လမ္းမ်ား ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ေရး စသည္တို႔ ျဖစ္ပါသည္။    


မကူးစက္ေသာေရာဂါမ်ားအတြက္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ျခင္းႏွင့္ ထိမ္းခ်ဳပ္ေရး အတြက္ စည္းရံုးလႈံ႕ေဆာ္ပြဲတြင္ ပါဝင္တက္ေရာက္

ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢ အတြင္းေရးမႈး ဦးေမာင္ေမာင္သည္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၅ ရက္ေန႔တြင္ ေနျပည္ေတာ္၌ က်င္းပေသာ မကူးစက္ေသာေရာဂါမ်ားအတြက္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ျခင္းႏွင့္ ထိမ္းခ်ဳပ္ေရး အတြက္ စည္းရံုးလႈံ႕ေဆာ္ပြဲတြင္ ပါဝင္တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။ ထိုအခမ္းအနားကို က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစား ဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးေဖာင္ေဒးရွင္း၊ HelpAge International ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ မကူးစက္ေသာ ေရာဂါမ်ား မဟာမိတ္အဖြဲ႔ တို႔မွ ႀကီးမႈးက်င္းပျခင္းျဖစ္ပါသည္။