ျမန္မာႏိုင္ငံမကူးစက္ႏိုင္ေသာေရာဂါမ်ား မဟာမိတ္အဖြဲ႔လုပ္ငန္း စတင္ျခင္း

ျမန္မာႏိုင္ငံမကူးစက္ႏိုင္ေသာေရာဂါမ်ား မဟာမိတ္အဖြဲ႔အား ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇူလုိင္လ၊ ၁ရက္ေန႔မွ ၂၀၂၃ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ၊ ၃၁ ရက္ေန႔အထိ ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ၿပီး အဖြဲ႔ဝင္အသင္းဖြဲ႔မ်ားမွ နားလည္မႈသဝဏ္လႊာတြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းစတင္ျခင္း အခမ္းအနားကို ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးေဖာင္ေဒးရွင္းရံုး တြင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ၊ ၂၉ ရက္ေန႔ က က်င္းပခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမကူးစက္ႏိုင္ေသာေရာဂါမ်ား မဟာမိတ္အား ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ႏိုင္ငံေတာ္/ျပည္တြင္း အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္း အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားၿပီး ျမန္မာစားသံုးသူမ်ား သမဂၢကလည္း ပါဝင္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ အခမ္းအနားတက္ေရာက္ကာ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ပါသည္။ 1. People’s Health Foundation (PHF) 2. Myanmar Diabetes Association (MMDA) 3. Shwe Yaung Hninsi Cancer Foundation […]


စားသံုးသူဆိုင္ရာအသိပညာေပး ေဟာေျပာပဲြ အထက(၁) ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕တြင္ျပဳလုပ္

ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢသည္ စားသံုးသူဆိုင္ရာအသိပညာေပးပြဲကို အထက(၁) ပ်ဥ္းမနား၊ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ၊ ၂၉ရက္ေန႔ မွ်ေဝေဟာေျပာခဲ့ပါသည္။ အထက (၁) ပ်ဥ္းမနား အထက္တန္းေက်ာင္းသည္ ထိုေန႔တြင္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင္ႏွစ္ တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲတြင္ ထူးခြ်န္စြာေအာင္ျမင္ခဲ့ေသာ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအား ဆုေပးပြဲႏွင့္ မိဘဆရာအသင္းႏွစ္ပတ္လည္ အစည္းအေဝးကိုက်င္းပခဲ့ရာ ထိုအခမ္းအနားတြင္ ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢမွာ စားသံုးသူအသိပညာေပး ေဟာေျပာေပးပါရန္ ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢ (ေနျပည္ေတာ္) မွတစ္ဆင့္ စီစဥ္ဖိတ္ၾကားလာခဲ့ပါသည္။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢမွ နာယက ေဒါက္တာေဌးလြင္၊ ဒု-ဥကၠဌ ဦးတိုးထြန္း၊ အတြင္းေရးမႈး ဦးေမာင္ေမာင္ႏွင့္ အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔ဝင္ ဦးဝင္းေအးတို႔မွ ရန္ကုန္မွ သြားေရာက္ကာ အခမ္းအနားတက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး အခမ္းအနားတြင္ အတြင္းေရးမႈး ဦးေမာင္ေမာင္မွ စားသံုးသူပညာေပး ေဟာေျပာပြဲကို ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ထိုအခမ္းအနားသို႔ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား၊ ဆရာဆရာမ၊ မိဘမ်ား ႏွင့္ ဌာနဆိုင္ရာမွ ပုဂၢိဳလ္   မ်ားအပါအဝင္ စုစုေပါင္း လူဦးေရ ၁၀၀ ေက်ာ္တက္ေရာက္ နားေထာင္ခဲ့ပါသည္။    


စားသံုးသူဆိုင္ရာ အသိပညာေပးပြဲ – ျမစ္ႀကီးနား

ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢသည္ စားသံုးသူဆိုင္ရာ အသိပညာေပးပဲြ ကို ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕တြင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ေမလ၊ ၂၃ ရက္မွ ၂၅ ရက္ေန႔ထိ ၃ ရက္က်ငး္ပ ခဲ့ပါသည္။ ထိုစားသံုးသူဆိုင္ရာ ပညာေပးပြဲျဖစ္ေျမာက္ေရးကို ေမတၱာဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေဖာင္ေဒးရွင္းမွ စည္းရံုးက်င္းပျခင္းျဖစ္ပါသည္။ အစိုးရဌာနမွ ဝန္ထမ္း အရာရွိမ်ား၊ အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္း ႏွင့္ စားသံုးသူမ်ား သင္တန္းသို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။ တက္ေရာက္သူအမ်ားစုမွ ဝန္ထမ္းမ်ားျဖစ္ႀကၿပီး တက္တက္ႀကြႀကြပါဝင္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၿကပါသည္။ ထုိသင္တန္းသို႔ ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢမွ သြားေရာင္ သင္တန္းပို႔ခ်သူမ်ားမွာ – အတြင္းေရးမႈး ဦးေမာင္ေမာင္၊ အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔ဝင္ ေဒၚသင္းႏြယ္စိုး ႏွင့္ သမဂၢအဖြဲ႔ဝင္ ဦးေအာင္ႏိုင္ဦးတို႔ျဖစ္ၾကပါသည္။