ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ေဒသႏၱရဆိုင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈမွ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားကို မွွ်ေဝျခင္း – ျပပဲြ ႏွင့္ ေဆြးေႏြးပဲြ

ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢ မွ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ေဒသႏၱရဆိုင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈမွ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားကို မွွ်ေဝျခင္း – ျပပဲြ ႏွင့္ ေဆြးေႏြးပဲြတြင္ ပါဝင္ဆင္ႏႊဲခဲ့ပါသည္။ ထိုအခမ္းအနားကို ႏိုင္ငံတကာဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာအေမရိကန္ေအဂ်င္စီ (USAID) မွ ဦးေဆာင္က်င္းပၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းေပါင္းစံု မွ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။ ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢမွ အတြင္းေရးမႈးဦးေမာင္ေမာင္ ႏွင့္ တဲြဖက္အတြင္းေရးမႈး ေဒါက္တာမိုမိုတင္တို႔မွ ေဆြးေႏြးပဲြသို႔ တက္ေရာက္ၿပီး အတြင္းေရးမႈး ဦးေမာင္ေမာင္က ေဆြးေႏြးပဲြစကားဝိုင္းတြင္ စားသံုးသူရပိုင္ခြင့္အခြင့္အေရးႏွင့္ စားသံုးသူကာကြယ္ေရး ရႈေထာင့္မွ စီးပြားေရး ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရးအခန္းက႑တြင္ ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢသည္ ထိုအခမ္းအနားတြင္ စားသံုးသူရပိုင္ခြင့္အခြင့္ေရးဆိုင္ရာ စားသံုးသူကာကြယ္ေရးႏွင့္ စီမံကိန္းကာလ အေကာင္ထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေအာင္ျမင္မႈမ်ားကိုလည္း ျပပဲြတြင္ ခင္းက်င္းျပသခဲ့ပါသည္။            


ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ေဒသႏၱရဆိုင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈမွ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားကို မွွ်ေဝျခင္း – ျပပဲြ ႏွင့္ ေဆြးေႏြးပဲြ ပါဝင္ဆင္ႏႊဲ

ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢသည္ ႏိုင္ငံတကာဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာအေမရိကန္ေအဂ်င္စီ (USAID) မွ ႀကီးမႈးက်င္းပေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ေဒသႏၱရဆိုင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈမွ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားကို မွွ်ေဝျခင္း – ျပပဲြ ႏွင့္ ေဆြးေႏြးပဲြတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ Lotte Hotel တြင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ေမလ၊ ၁၉ ရက္ေန႔တြင္ ပါဝင္ဆင္ႏႊဲ ခင္းက်င္းျပသခဲ့ပါသည္။ ထိုေဆြးေႏြးပဲြသို႔ ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢမွ အတြင္းေရးမႈး ဦးေမာင္ေမာင္ႏွင့္ တြဲဖက္အတြင္းေရးမႈး ေဒါက္တာမိုမိုတင္ တို႔မွ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး အတြင္းေရးမႈးဦးေမာင္ေမာင္မွ စီးပြားျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအေပၚမူဝါဒဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးပဲြစကားဝိုင္းတြင္ စားသံုးသူရပိုင္ခြင့္ႏွင့္ စားသံုးသူကာကြယ္ေရးရႈေထာင့္မွ ေဆြးေႏြးတင္ျပသြားခဲ့ပါသည္။ ျပပြဲတြင္လည္း ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢမွ စားသံုးသူကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာ၊ စီမံကိန္းကာလ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား စသည္တို႔အား ခင္းက်င္းျပသခဲ့ပါသည္။ ျပပဲြတြင္ ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢမွ အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔ဝင္မ်ားက ကူညီျပသခဲ့ၾကပါသည္။          


ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢ (မြန္ျပည္နယ္) ရံုးခဲြဖြင့္ပဲြအခမ္းအနား

ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢ (MCU မြန္ျပည္နယ္) ကို ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕တြင္၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေမလတြင္ စတင္ဖြဲ႔စည္းခဲ့ၿပီး ရံုးခြဲဖြင့္ပဲြအခမ္းအနားသို႔ ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢ ဥကၠဌ ပါေမာကၡ ေဒါက္တာမာမာၾကည္မွ မြန္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ ေဒၚတင္တင္အိ ႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္ စားသံုးသူေရးရာဌာန ျပည္နယ္ဦးစီးမႈး ဦးစိုးသန္းေအးတို႔ႏွင့္အတူ ၂၆ရက္ ဧၿပီလ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ တက္ေရာက္ ဖဲႀကိဳးျဖတ္ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့ပါသည္။ ထိုအခမ္းအနားသို႔ ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢမွ နာယကႀကီး ဦးနီ ႏွင့္ ေဒါက္တာေဌးလြင္၊ ဥကၠဌ ပါေမာကၡ ေဒါက္တာမာမာၾကည္၊ ဒုဥကၠဌ ႏွစ္ဦးျဖစ္သူ ေဒၚဝင္းဝင္းၾကည္ႏွင့္ ဦးတိုးထြန္း၊ အတြင္းေရးမႈး ဦးေမာင္ေမာင္၊ အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔ဝင္ ဦးဝင္းေအး ႏွင့္ စီမံကိန္းလက္ေထာက္အရာရွိ ဦးေအာင္ႏိုင္မင္းတို႔တက္ေရာက္သည့္ အျပင္ ဖိတ္ၾကားထားေသာ ဌာနဆိုင္ရာမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ အသင္းအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ မီဒီယာမ်ားပါ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။ ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢ […]