စားသံုးသူဆိုင္ရာအသိပညာေပး ေဟာေျပာပဲြ အထက(၁) ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕တြင္ျပဳလုပ္

ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢသည္ စားသံုးသူဆိုင္ရာအသိပညာေပးပြဲကို အထက(၁) ပ်ဥ္းမနား၊ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ၊ ၂၉ရက္ေန႔ မွ်ေဝေဟာေျပာခဲ့ပါသည္။ အထက (၁) ပ်ဥ္းမနား အထက္တန္းေက်ာင္းသည္ ထိုေန႔တြင္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင္ႏွစ္ တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲတြင္ ထူးခြ်န္စြာေအာင္ျမင္ခဲ့ေသာ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအား ဆုေပးပြဲႏွင့္ မိဘဆရာအသင္းႏွစ္ပတ္လည္ အစည္းအေဝးကိုက်င္းပခဲ့ရာ ထိုအခမ္းအနားတြင္ ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢမွာ စားသံုးသူအသိပညာေပး ေဟာေျပာေပးပါရန္ ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢ (ေနျပည္ေတာ္) မွတစ္ဆင့္ စီစဥ္ဖိတ္ၾကားလာခဲ့ပါသည္။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢမွ နာယက ေဒါက္တာေဌးလြင္၊ ဒု-ဥကၠဌ ဦးတိုးထြန္း၊ အတြင္းေရးမႈး ဦးေမာင္ေမာင္ႏွင့္ အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔ဝင္ ဦးဝင္းေအးတို႔မွ ရန္ကုန္မွ သြားေရာက္ကာ အခမ္းအနားတက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး အခမ္းအနားတြင္ အတြင္းေရးမႈး ဦးေမာင္ေမာင္မွ စားသံုးသူပညာေပး ေဟာေျပာပြဲကို ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ထိုအခမ္းအနားသို႔ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား၊ ဆရာဆရာမ၊ မိဘမ်ား ႏွင့္ ဌာနဆိုင္ရာမွ ပုဂၢိဳလ္   မ်ားအပါအဝင္ စုစုေပါင္း လူဦးေရ ၁၀၀ ေက်ာ္တက္ေရာက္ နားေထာင္ခဲ့ပါသည္။    


စားသံုးသူဆိုင္ရာ အသိပညာေပးပြဲ – ျမစ္ႀကီးနား

ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢသည္ စားသံုးသူဆိုင္ရာ အသိပညာေပးပဲြ ကို ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕တြင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ေမလ၊ ၂၃ ရက္မွ ၂၅ ရက္ေန႔ထိ ၃ ရက္က်ငး္ပ ခဲ့ပါသည္။ ထိုစားသံုးသူဆိုင္ရာ ပညာေပးပြဲျဖစ္ေျမာက္ေရးကို ေမတၱာဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေဖာင္ေဒးရွင္းမွ စည္းရံုးက်င္းပျခင္းျဖစ္ပါသည္။ အစိုးရဌာနမွ ဝန္ထမ္း အရာရွိမ်ား၊ အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္း ႏွင့္ စားသံုးသူမ်ား သင္တန္းသို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။ တက္ေရာက္သူအမ်ားစုမွ ဝန္ထမ္းမ်ားျဖစ္ႀကၿပီး တက္တက္ႀကြႀကြပါဝင္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၿကပါသည္။ ထုိသင္တန္းသို႔ ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢမွ သြားေရာင္ သင္တန္းပို႔ခ်သူမ်ားမွာ – အတြင္းေရးမႈး ဦးေမာင္ေမာင္၊ အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔ဝင္ ေဒၚသင္းႏြယ္စိုး ႏွင့္ သမဂၢအဖြဲ႔ဝင္ ဦးေအာင္ႏိုင္ဦးတို႔ျဖစ္ၾကပါသည္။  


ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ေဒသႏၱရဆိုင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈမွ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားကို မွွ်ေဝျခင္း – ျပပဲြ ႏွင့္ ေဆြးေႏြးပဲြ

ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢ မွ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ေဒသႏၱရဆိုင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈမွ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားကို မွွ်ေဝျခင္း – ျပပဲြ ႏွင့္ ေဆြးေႏြးပဲြတြင္ ပါဝင္ဆင္ႏႊဲခဲ့ပါသည္။ ထိုအခမ္းအနားကို ႏိုင္ငံတကာဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာအေမရိကန္ေအဂ်င္စီ (USAID) မွ ဦးေဆာင္က်င္းပၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းေပါင္းစံု မွ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။ ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢမွ အတြင္းေရးမႈးဦးေမာင္ေမာင္ ႏွင့္ တဲြဖက္အတြင္းေရးမႈး ေဒါက္တာမိုမိုတင္တို႔မွ ေဆြးေႏြးပဲြသို႔ တက္ေရာက္ၿပီး အတြင္းေရးမႈး ဦးေမာင္ေမာင္က ေဆြးေႏြးပဲြစကားဝိုင္းတြင္ စားသံုးသူရပိုင္ခြင့္အခြင့္အေရးႏွင့္ စားသံုးသူကာကြယ္ေရး ရႈေထာင့္မွ စီးပြားေရး ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရးအခန္းက႑တြင္ ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢသည္ ထိုအခမ္းအနားတြင္ စားသံုးသူရပိုင္ခြင့္အခြင့္ေရးဆိုင္ရာ စားသံုးသူကာကြယ္ေရးႏွင့္ စီမံကိန္းကာလ အေကာင္ထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေအာင္ျမင္မႈမ်ားကိုလည္း ျပပဲြတြင္ ခင္းက်င္းျပသခဲ့ပါသည္။