မွန္ကန္ျပည့္စံုေသာ စားသံုးသူအျငင္းပြားမႈ တိုင္ၾကားစာမ်ားအတြက္ ဖုန္းေဘလ္မ်ား ျပန္လည္ျဖည့္ေပးျခင္း

စားသံုးသူမ်ား ကုန္ပစၥည္းမ်ား၊ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ဝယ္ယူသံုးစြဲရာတြင္ မတရားမႈမ်ား၊ မေက်နပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ႀကံဳေတြ႔လာပါက ေဖာ္ထုတ္တိုင္ႀကား ျခင္းျဖင့္ စားသံုးသူရပိုင္ခြင့္မ်ားကို ရရွိရံုသာမက ထိုသို႔ေသာ မတရားမႈမ်ား ထပ္မံ မျဖစ္ပြားေစရန္ သို႔မဟုတ္ တျခားေသာသူမ်ား မိမိကဲ့သို႔ မခံစားေစရန္ ကာကြယ္ေရာက္ပါသည္။ ထိုသို႔ မွန္ကန္မွ်တေသာ အရည္အေသြး ေကာင္းေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ား ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ပိုမိုရရွိခံစားႏိုင္ၾကေစရန္ ရည္ရြယ္၍ ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢသို႔ ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၁ရက္ေန႔ မွစ၍ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ႀသဂုတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔အတြင္း အြန္လိုင္းမွ တစ္ဆင့္ မွန္ကန္စြာ အေထာက္ထားႏွင့္တကြ တိုင္ၾကားလာသူမ်ားအား ဖုန္းေဘလ္ ၃၀၀၀ က်ပ္စီ ျပန္လည္ျဖည့္သြင္းေပး သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးေၾကညာအပ္ပါသည္။ အြန္လိုင္းမွတုိင္ၾကားျခင္း စနစ္ကို http://www.myanmarconsumersunion.org/my/consumer-complaint-form-mm/  တြင္ဝင္ေရာက္ တိုင္ၾကား ႏိုင္ပါသည္။ ဝဘ္ဆိုက္မွေသာ္၎၊ မိုဘိုင္း […]


ျမန္မာႏိုင္ငံမကူးစက္ေသာေရာဂါမ်ားဆိုင္ရာ မဟာမိတ္အဖြဲ႔ (Myanmar NCD Alliance) ၏ ဖြဲ႔စည္းထားရွိမႈႏွင့္ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအေပၚ သတင္းမီဒီယာမ်ားသို႔ အသိေပးရွင္းလင္းပြဲ

ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢ ဥကၠဌ ပါေမာကၡေဒါက္တာမာမာၾကည္  သည္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ၊ ၈ရက္ေန႔တြင္ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးေဖာင္ေဒးရွင္း၌ က်င္းပေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံမကူးစက္ေသာေရာဂါမ်ားဆိုင္ရာ မဟာမိတ္အဖြဲ႔ (Myanmar NCD Alliance) ၏ ဖြဲ႔စည္းထားရွိမႈႏွင့္ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအေပၚ သတင္းမီဒီယာမ်ားသို႔ အသိေပးရွင္းလင္းပြဲသုိ႔ တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမကူးစက္ေသာေရာဂါမ်ားဆိုင္ရာ မဟာမိတ္အဖြဲ႔ (Myanmar NCD Alliance) ကို ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ မကူးစက္ေသာေရာဂါမ်ားဆိုင္ရာ မဟာမိတ္အဖြဲ႔ (Global NCD Alliance) ၏ ကူညီေထာက္ပံ့မႈျဖင့္ ေဒသတြင္း အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ အရပ္ဖက္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းေပါင္း (၁၈)ဖြဲ႔ျဖင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၂၉ရက္ေန႔တြင္ သေဘာတူစာခြ်န္လႊာေရးထိုးခဲ့ၿပီး ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢမွလည္း အဖြဲ႔ဝင္အျဖစ္ ပါဝင္ခဲ့သည္။ Photo credit: Myanmar International TV


ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢ လက္ကမ္းစာေစာင္