ကမာၻ႔အစားအစာေဘးကင္းလံုျခံဳေရးေန႔ အထိမ္းအမွတ္အခမ္းအနားတြင္ ပါဝင္ (ေနျပည္ေတာ္)

ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢသည္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇြန္လ (၇) ရက္ေန႔တြင္၊ ေနျပည္ေတာ္ မဂၤလာသီရိဟိုတယ္၌  ကုလသမဂၢစားနပ္ရိကၡာႏွင့္စိုက္ပ်ိဳးေရးအဖြဲ႔ မွ ၾကီးမွဴးက်င္းပေသာ ကမာၻ႔အစားအစာ ေဘးကင္းလံုျခံဳေရးေန႔အထိမ္းအမွတ္အခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္ပါဝင္ခဲ့ပါသည္။ ထိုအထိမ္းအမွတ္ေန႔ အခမ္းအနားသည္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္မွ ပထမဆံုးအၾကိမ္က်င္းပျခင္းျဖစ္၍ ေဆာင္ပုဒ္မွာ “အစားအစာေဘးကင္းလံုျခံဳေရး လူတိုင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေပး” ျဖစ္ပါသည္။ ကုလသမဂၢစားနပ္ရိကၡာႏွင့္စိုက္ပ်ိဳးေရးအဖြဲ႔ ႏွင့္ ကမာၻ႔က်န္းမာေရးအဖြဲ႔တို႔သည္ အစားအစာေဘးကင္းေရး၏ အေရးပါမႈကို အသိပညာျမွင့္တင္ေပးရန္ႏွင့္ အစားအစာေဘးကင္းလံုျခံဳမႈတိုးတက္ေရး ဘက္ေပါင္းစံုမွ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ေနၾကသူမ်ားကို အားေပးရန္ ကမာၻ႔အစားအစာေဘးကင္းလံုျခံဳေရးေန႔ကို သတ္မွတ္ခဲ့သည္။ အဆိုပါ အခမ္းအနားသို႔ ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢမွ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေမာင္ေမာင္ႏွင့္အတူ စီမံကိန္းအေထာက္အကူ ဦးသိန္းထို္က္စိုးတုိ႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကျပီး ဦးေမာင္ေမာင္မွ စားသံုးသူမ်ား သိသင့္သိထိုက္ေသာ စားသံုးသူပညာေရး အသိပညာဗဟုသုတမ်ားကို မွ်ေဝေျပာၾကားခဲ့ျပီး ႏုိင္ငံတကာစားသံုးသူမ်ားအဖြဲ႔၏သုေတသနမွတ္တမ္းမ်ားအရ အစားအစားမ်ားတြင္ ပဋိဇီဝေဆး အၾကြင္းအက်န္မ်ား၏ ၾကီးမားေသာအႏၱရာယ္ကိုလည္း အနာဂတ္တြင္ […]


“Myanmar Urbanization: Creating Opportunities for All” ေဆြးေႏြးပြဲသို႔တက္ေရာက္

ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢမွ အၾကံေပးပုဂၢိဳလ္ ဦးဆလိုင္းနိုင္းဟိုင္ကြန္းႏွင့္ တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး-၄ ေနာ္တာေဟးေညာတုိ႔သည္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ (၆)ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ Sule Shangri-La ဟိုတယ္၌ World Bank Group မွက်င္းပ ျပဳလုပ္ေသာ the World Bank Report “Myanmar Urbanization: Creating Opportunities for All” ေဆြးေႏြးပြဲသုိ႔တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။


ကမာၻ႔ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးေန႔ အထိမ္းအမွတ္အခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္

ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေမာင္ေမာင္သည္ ၂၀၁၉ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၅ ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ စိန္ရတုခန္းမ၌ က်င္းပေသာ ကမာၻ႔ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးေန႔ အထိမ္းအမွတ္အခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။ ထိုအခမ္းအနားသုိ႔ ရန္ကုန္တိုင္းဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ ဦးျဖိဳးမင္းသိန္းတက္ေရာက္ အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။  ၂၀၁၉ ခုနွစ္ ကမာၻ႔ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးေန႔ အထိမ္းအမွတ္အခမ္းအနား၏ ေဆာင္ပုဒ္မွာ “ေလထုညစ္ညမ္းမႈကို တိုက္ဖ်က္စို႔” ျဖစ္ပါသည္။