စားသံုးသူကာကြယ္ေရး ဥပေဒၾကမ္းအေပၚ စုေပါင္းတုိင္ပင္ ညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးပဲြ

ႏွစ္ရက္တာ စားသံုးသူကာကြယ္ေရး ဥပေဒၾကမ္းအေပၚ စုေပါင္းတုိင္ပင္ ညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးပဲြကို USAID မွ ကူညီေထာက္ပံ့မႈျဖင့္ ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢက ရန္ကုန္ၿမိဳ႔ Orchid ဟိုတယ္တြင္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ၊ ၂၀ ရက္ႏွင့္ ၂၁ ရက္ေန႔တို႔တြင္ က်င္းပခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ မတ္လ၊ ၁၄ ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ စားသံုးသူအကာကြယ္ေပးေရးဥပေဒတြင္ စားသံုးသူမ်ားအကာအကြယ္ေပးရာတြင္ အားနဲခ်က္မ်ားစြာရွိေနေသာေၾကာင့္ စားသံုးသူကာကြယ္ေရးဥပေဒကို ထပ္မံေရးဆဲြခဲ့ၿပီး ၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာ ေနာက္ဆံုးပတ္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သတင္းစာမွ လူထုမွ ေဆြးေႏြးအႀကံျပဳရန္ ေၾကျငာခဲ့ပါသည္။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢမွ ႏွစ္ရက္တာ စားသံုးသူကာကြယ္ေရး ဥပေဒၾကမ္းအေပၚ စုေပါင္းတုိင္ပင္ ညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးပဲြကိုက်င္းပၿပီး ထိုဥပေဒအတြက္ အေသးစိပ္ေဆြးေႏြးၿပီး အႀကံဥာဏ္ေကာင္းမ်ား ျပင္ဆင္လိုသည့္အခ်က္မ်ားကိုရယူၿပီး ရလဒ္မ်ားကို ျပန္လည္သံုးသပ္ကာ သက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႔စည္းသို႔ ျပန္လည္တင္ျပအႀကံျပဳသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုေဆြးေႏြးပဲြသို႔ ဌာနဆိုင္ရာမွအရာရွိမ်ား၊ အလႈရွင္အဖြဲ႔အစည္းမွ ဧည့္သည္မ်ား၊ စားသံုးသူကာကြယ္ေရး ဥပေဒအတြက္ အေလးထားစိတ္ဝင္စားၾကကုန္ေသာ အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ဥပေဒဆိုင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ အျခားစိတ္ဝင္စားၾကေသာ ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢ […]


ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ တစ္ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ မကူးစက္တတ္ေသာေရာဂါမ်ား အေၾကာင္းေဆြးေႏြးပဲြ

ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ တစ္ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ မကူးစက္တတ္ေသာေရာဂါမ်ား အေၾကာင္းေဆြးေႏြးပဲြကို  ယူေအအီးႏိုင္ငံ Sharjah တြင္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ၊ ၉ရက္မွ ၁၁ ရက္ထိ က်င္းပခဲ့ရာ ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢ ဥကၠဌ ပါေမာကၡေဒါက္တာမာမာႀကည္မွ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးေဖာင္ေဒးရွင္းမွ ဥကၠဌ ေဒါက္တာသန္းစိန္ႏွင့္အတူ သြားေရာက္တက္ခဲ့ပါသည္။     


၅ႏွစ္ေျမာက္ ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢ ႏွစ္ပတ္လည္ အခမ္းအနားႏွင့္ စားသံုးသူကာကြယ္ေရး ဥပေဒၾကမ္းအေပၚ ေဆြးေႏြးပဲြ

၅ႏွစ္ေျမာက္ ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢ ႏွစ္ပတ္လည္ အခမ္းအနားႏွင့္ စားသံုးသူကာကြယ္ေရး ဥပေဒၾကမ္းအေပၚ ေဆြးေႏြးပဲြကို ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢမွ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ Orchid Hotel တြင္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ၊ ၁၈ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပခဲ့ပါသည္။ ထိုအခမ္းအနားသို႔ ရန္ကုန္၊ မႏၱေလး၊ ေနျပည္ေတာ္ ႏွင့္ ေမာ္လၿမိဳင္တို႔မွ  ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢမွ နာယကႀကီးမ်ား၊ အႀကံေပးပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ အဖြဲ႔ဝင္မ်ား၊ ဖိတ္ႀကားထားေသာ ဌာနဆိုင္ရာမွ အရာရွိႀကီးမ်ား၊ ႏွင့္ အရပ္ဖက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ားႏွင့္ သတင္းႏွင့္ စာနယ္ဇင္းမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားတက္ေရာက္ ခ်ီးျမွင့္ခဲ့ၾကပါသည္။ ၅ႏွစ္ေျမာက္ ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢ ႏွစ္ပတ္လည္ အခမ္းအနားေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပၿပီးသည့္ေနာက္ ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢမွ ဥပေဒကြ်မ္းက်င္သူမ်ား ဦးေဆာင္၍ စားသံုးသူကာကြယ္ေရး ဥပေဒႀကမ္းအေပၚ ပဏာမေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါသည္။ ထိုအခမ္းအနားၿပီး ေနာင္မၾကာမီတြင္ စားသံုးသူကာကြယ္ေရး ဥေပဒၾကမ္းအေပၚ စုေပါင္းတိုင္ပင္ ညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးပဲြကိုလည္း ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢမွ ႀကီးမႈးက်င္းပသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရပါသည္။