သတင္း

စားသံုးသူေရးရာႏွင့္ ျမန္မာ့စားသံုးသူမ်ားအေရး အစီရင္ခံစာမွ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားအား တင္ျပေဆြးေႏြးပြဲ

By admin-12-12-2018
ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢသည္ စားသံုးသူေရးရာႏွင့္ ျမန္မာ့စားသံုးသူေရးရာ အစီရင္ခံစာမွ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားအား တင္ျပေဆြးေႏြးပြဲကို ေနျပည္ေတာ္၌ ၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ၊ ၁၂ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပခဲ့ပါသည္။ ထိုတင္ျပေဆြးေႏြးပြဲသို႔ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္မွအမတ္မ်ား၊ ႒ာနဆိုင္ရာမွ အႀကီးအကဲမ်ားတက္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။ ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢမွ ဒုဥကၠ႒ ေဒါက္တာဦးေ႒းလြင္...

MCU လုပ္ငန္းညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးပြဲ

By -11-17-2018
ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢ လုပ္ငန္းညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးပြဲအစည္းအေဝးကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ Panna Institute တြင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ၊ ၁၇ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပခဲ့ပါသည္။ ထိုအစည္းအေဝးသို႔ ရန္ကုန္၊ မႏၱေလး၊ ေနျပည္ေတာ္၊ စစ္ကုိင္း၊ ဧရာဝတီ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား...