သတင္း

စားသံုးသူအခြင့္အေရး ရပိုင္ခြင့္ဆိုင္ရာ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပဲြ (ဟားခါးၿမိဳ႕)

By support-03-31-2017
၂၀၁၇ ခုနွစ္၊ မတ္လ၊ ၂၉-၃၀ ရက္ေန႔ စုေပါင္းရံုးအစည္းအေဝးခန္းမ ၊ ဟားခါးၿမိဳ႕၊ ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ နွစ္ရက္တာ စားသံုးသူအခြင့္အေရး ရပိုင္ခြင့္ဆိုင္ရာ အသိပညာေပး အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပဲြ ႏွစ္ရက္တာ အခမ္းအနား ေအာင္ျမင္စြာ ၿပီးဆံုးသြားခဲ့ပါသည္။...

စားသံုးသူအခြင့္အေရး ရပိုင္ခြင့္ဆိုင္ရာ အသိပညာေပးအလုပ္ရံု ေဆြးေႏြးပဲြ (လားရႈိး)

By support-03-01-2017
၂၀၁၇ ခုနွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ၊ ၂၇၊၂၈ နွင့္ မတ္လ ၁ ရက္ေန႔ “Local Resources Centre” လားရႈိးျမိဳ႕၊ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ နွစ္ရက္တာ စားသံုးသူအခြင့္အေရး ရပိုင္ခြင့္ဆိုင္ရာ အသိပညာေပးအလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲနွင့္ တစ္ရက္တာသင္တန္း...