ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢသည္ (၃)ရက္တာ စားသံုးသူဆုိင္ရာပညာေရးဆရာျဖစ္သင္တန္းကို ၾသဂုတ္လ (၁၇) ရက္ေန႔မွ (၁၈)ရက္ေန႔ အထိ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ Action Aid Myanmar- မလိခခန္းမ တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။  ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢ ဥကၠဌ ပါေမာကၡ ေဒါက္တာမာမာၾကည္မွ အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့ျပီး တက္ေရာက္လာၾကသူမ်ားက မိမိကိုယ္မိမိ မိတ္ဆက္ခဲ့ၾကပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢ အတြင္းေရးမွဴးဦးေမာင္ေမာင္မွ စားသံုးသူေရးရာႏွင့္ ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢအခန္းက႑၊ စားသံုးသူနွင့္ စားသံုးသူကာကြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊  စားသံုးသူဆိုင္ရာပညာေရး၏ အေရးပါပံုမ်ားကို တင္ျပခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး-၃ ဦးဝင္းမင္းမွ က်င့္ဝတ္ႏွင့္ညီေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေၾကာင္းကို တင္ျပခဲ့ျပီး အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔ဝင္ ေဒါက္တာ ေဒၚျမင့္ျမင့္မွ ကုန္ညႊန္းအမွတ္အသားမ်ားအေၾကာင္းကို ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢ တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး ေဒါက္တာမိုမိုတင္မွ  ေနာက္ေၾကာင္းျပန္လွန္ရွာေဖြဆန္းစစ္ျခင္း အေၾကာင္းကို ရွင္းလင္းေဝမွ်ခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ပါေမာကၡ ေဒါက္တာမာမာၾကည္မွ စားသံုးသူမ်ားအေပၚ မတရားအျမတ္ထုတ္စီးပြားရွာမႈမ်ားအေၾကာင္းကို တင္ျပေဆြးေႏြးခဲ့ျပီး ျမန္မာစားသံုသူမ်ားမသဂၢ နာယကျဖစ္သူ ဦးသန္းထြဋ္ (လင္း ေဆး-၁) မွ အစားအစာ၊ ထုတ္ကုန္၊ ဝန္ေဆာင္မႈ ေဘးကင္းလံုျခံဳေရးတို႔ကို ေဆြးေႏြးေဝမွ်ခဲ့ပါသည္။ တစ္ရက္တာေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို ျပန္လည္သံုးသပ္၍ သင္တန္းပထမေန႔ ျပီးဆံုးခဲ့ပါသည္။

သင္တန္း ဒုတိယေျမာက္ေန႔တြင္ ဦးေမာင္ေမာင္မွ ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားလိုက္နာရမည့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့ျပီး ေဒါက္တာမိုမိုတင္မွ လိမၼာပါးနပ္ေသာ စားသံုးသူတစ္ဦးျဖစ္ေစရန္ သိသင့္ေသာ စားသံုးသူဆိုင္ရာအသိပညာမ်ားကို ေဝမွ်ေပးခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢ အၾကံေပး ေဒါက္တာစန္းစန္းမင္းမွလည္း ရီပို႔မွတ္္တမ္းေရးသားျခင္းနည္းလမ္းမ်ားကို အေတြ႔အၾကံဳမ်ားအေျခခံကာ ေဆြးေႏြးေဝမွ်ခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢ နာယကတစ္ဦးျဖစ္သူ တြဲဖက္ပါေမာကၡ ဦးသိန္းဆုမွလည္း ထိေရာက္ေကာင္းမြန္ေသာ ေျပာဆိုတင္ျပမႈ နည္းလမ္းေကာင္းမ်ားကို ေဝမွ်ေပးခဲ့ပါသည္။  ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢ အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔ဝင္တစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးေအာင္ႏိုင္မင္းမွ Online တိုင္ၾကားမႈႏွင့္ အျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းေရးအေၾကာင္းတို႔ကို ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ တက္ေရာက္လာသူမ်ားကို တိုင္ၾကားမႈျဖစ္ရပ္တစ္ခုကို ေျပာၾကားခဲ့ျပီး  အစိုးရ (Government)၊ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔ (Public Interest Organization)၊ စားသံုးသူ (Individual/Consumer) ႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ (Business) ဟုအဖြဲ႔(၄)ဖြဲ႕ခြဲကာ  အဖြဲ႔ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွ ထိုတို္င္ၾကားမႈျဖစ္ရပ္အေပၚ သရုပ္ျပေလ့က်င့္ျခင္း ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါသည္။ အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔ဝင္တစ္ဦးျဖစ္သူ ေဒၚႏုႏုရည္မွ သင္တန္းမ်ား အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားႏွင့္ ပြဲစီစဥ္ျခင္းနည္းလမ္းမ်ားကို ေျပာၾကားခဲ့ျပီး Freelance Consultant ေဒၚေကသီမွ ဦးေဆာင္မႈႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈအပိုင္းကို ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ထို႔ေနာက္ ဒုတိယေန႔အတြက္ တစ္ရက္တာေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို ျပန္လည္သံုးသပ္ခဲ့ပါသည္။

သင္တန္း တတိယေျမာက္ေန႔တြင္ ဦးေမာင္ေမာင္မွ ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢ အဖြဲ႔ဝင္အျဖစ္တင္ျပျပီး ေဆာင္ရန္ ေရွာင္ရန္မ်ားကို ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ စားသံုသူကာကြယ္ေရး ဥပေဒႏွင့္ အျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းျခင္းဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို စားသံုးသူေရးရာဦးစီးဌာနမွ ေဒၚနန္းေမသက္ႏိုင္မွ လာေရာက္ ရွင္းလင္းေဝမွ်ခဲ့ပါျပီးေနာက္ တက္ေရာက္လာသူမ်ားမွ စားသံုးသူဆိုင္ရာအေရးကိစၥမ်ားတြင္ မည့္သို႔မည္ပံု ပါဝင္ေဆာင္ရြက္လိုေၾကာင္း မိမိတို႔သေဘာထားမ်ားကို ေဆြးေႏြးေဝမွ်ခဲ့ၾကပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ဦးေမာင္ေမာင္မွ ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢမွ စီစဥ္ထုတ္ေဝေသာ စားသံုးသူလက္စြဲ စာအုပ္ကို တက္ေရာက္လာသူမ်ားအား မိတ္ဆက္ေပးခဲ့ျပီး ေဒါက္တာ မာမာၾကည္မွ သင္တန္းဆရာေကာင္းဦးရွိသင့္ေသာ အရည္အေသြးမ်ားကို တင္ျပေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ တက္ေရာက္သူမ်ားက စားသံုးသူဆိုင္ရာပညာေရး ျပန္လည္ပို႔ခ်ဆြးေႏြးျခင္း ေလ့က်င့္မႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢမွ သင္တန္းသားမ်ားကို သင္တန္းျပီးဆံုးေၾကာင္းလက္မွတ္မ်ားကို ေပးအပ္ခဲ့ျပီး အတြင္းေရးမွဴး ဦးေမာင္ေမာင္မွ အပိတ္ေက်းဇူးတင္စကားေျပာၾကားခဲ့ျပီး  (၃)ရက္တာ  စားသံုးသူဆိုင္ရာပညာေရးဆရာျဖစ္သင္တန္း ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပျပီးစီးခဲ့ပါသည္။