၅ႏွစ္ေျမာက္ ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢ ႏွစ္ပတ္လည္ အခမ္းအနားႏွင့္ စားသံုးသူကာကြယ္ေရး ဥပေဒၾကမ္းအေပၚ ေဆြးေႏြးပဲြကို ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢမွ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ Orchid Hotel တြင္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ၊ ၁၈ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပခဲ့ပါသည္။

ထိုအခမ္းအနားသို႔ ရန္ကုန္၊ မႏၱေလး၊ ေနျပည္ေတာ္ ႏွင့္ ေမာ္လၿမိဳင္တို႔မွ  ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢမွ နာယကႀကီးမ်ား၊ အႀကံေပးပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ အဖြဲ႔ဝင္မ်ား၊ ဖိတ္ႀကားထားေသာ ဌာနဆိုင္ရာမွ အရာရွိႀကီးမ်ား၊ ႏွင့္ အရပ္ဖက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ားႏွင့္ သတင္းႏွင့္ စာနယ္ဇင္းမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားတက္ေရာက္ ခ်ီးျမွင့္ခဲ့ၾကပါသည္။

၅ႏွစ္ေျမာက္ ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢ ႏွစ္ပတ္လည္ အခမ္းအနားေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပၿပီးသည့္ေနာက္ ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢမွ ဥပေဒကြ်မ္းက်င္သူမ်ား ဦးေဆာင္၍ စားသံုးသူကာကြယ္ေရး ဥပေဒႀကမ္းအေပၚ ပဏာမေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါသည္။ ထိုအခမ္းအနားၿပီး ေနာင္မၾကာမီတြင္ စားသံုးသူကာကြယ္ေရး ဥေပဒၾကမ္းအေပၚ စုေပါင္းတိုင္ပင္ ညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးပဲြကိုလည္း ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢမွ ႀကီးမႈးက်င္းပသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရပါသည္။