စတင္တည္ေထာင္ျခင္း

အရည္အေသြးညံ့ဖ်င္းေသာ ထုတ္ကုန္မ်ား၊ အႏၱရာယ္မ်ားၿပီးေဘးဥပါဒ္မကင္းေသာ အစားအစာ၊ ေဆးဝါးမ်ားႏွင့္ အဖ က္ဖက္မွနိမ့္က်လာေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ စားသံုးသူျပည္သူမ်ားႏွင့္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ကို ဆိုးဆိုးဝါးဝါး သက္ေရာက္ မႈမ်ားရွိလာပါသည္။ သုိ႔အတြက္ေၾကာင့္မို႔ စားသံုးသူပညာေရးကို အစိုးရတာဝန္ရွိသူမ်ား၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ စားသံုး သူျပည္သူမ်ားအၾကား က်ယ္က်ယ္ျပန႔္ျပန္႔ သိရိွနားလည္လာရန္ အေရးတႀကီးလိုအပ္လ်က္ရွိသည္။ ထိုအေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာစားသုံးသူမ်ားသမဂၢ အမႈေဆာင္အဖြဲ႕ကို ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလတြင္ နယ္ပယ္အသီးသီးမွ တတ္သိပညာရွင္(၁၅)ဦး ျဖင့္ စတင္ဖြဲ႕စည္းခ႔ဲပါသည္။ ၄င္းတတ္သိပညာရွင္မ်ားမွာ ေဆးပညာနယ္ပယ္၊ ဥပေဒနယ္ပယ္၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးနယ္ပယ္၊ အင္ဂ်င္နီယာ နယ္ပယ္၊ ဓာတုေဗဒနယ္ပယ္ႏွင့္ စီးပြားေရးနယ္ပယ္စသည့္ နယ္ပယ္႑စံုမွ ပါဝင္ပါသည္။

ျပည္တြင္းအသင္းအဖြဲ႔ မွတ္ပံုတင္ (အမွတ္ ၁/ျပည္တြင္း/၀၄၈၅) ကိုလဲ ၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ၊ ၂၉ရက္ တြင္ ရရွိခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ဧၿပီ လ ၆ရက္ေန႔ တြင္လည္း ႏိုင္ငံတကာစားသံုးသူအဖြဲ႔ (Consumers International) ၏ အဖြဲ႔ဝင္ျဖစ္လာခဲ့ပါသည္။

Visions

စားသံုးသူတရားမွ်တမႈျဖင့္ သာယာေသာကမာၻေလာကကို တည္ေဆာက္ရန္

ရည္မွန္းခ်က္

ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢသည္ စားသံုးသူအခြင့္အေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္သာမက ကမာၻတြင္ပါလုပ္ေဆာ င္ႏိုင္ၿပီး နာမည္ေကာင္းျဖင့္ေက်ာ္ၾကားေသာ စားသံုးသူအဖြဲ႕အစည္းျဖစ္လာေစရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။

အေျခခံမူ (၃) ရပ္

  • ပါတီႏိုင္ငံေရးကင္းရွင္းျခင္း
  • အက်ိဳးအျမတ္မရွာျခင္း
  • စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ ေထာက္ပ႔ံေငြမယူျခင္း

ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢမွာ

  • စားသံုးသူအသိပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ျခင္း၊
  • စားသံုးသူရပိုင္ခြင့္အခြင့္အေရးမ်ားအတြက္ စည္းရံုးလႈံ႕ေဆာ္ျခင္း၊
  • စားသံုးသူ အျငင္းပြားမႈ တိုင္ၾကားျခင္းမ်ားအတြက္ လက္ခံၿပီး ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း၊
  • စားသံုးသူေရးရာကိစၥမ်ားကို စစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္း သုေတသနျပဳျခင္း၊ ႏွင့္
  • စားသံုးသူအေရး အစီရင္ခံစာတမ္းမ်ား၊ သတင္းလႊာမ်ားထုတ္ေဝျခင္း မ်ားကို ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။

ႏိုင္ငံတကာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာအေမရိကန္ေအဂ်င္စီ (USAID) မွကူညီေထာက္ပ့ံေသာ ပထမႏွစ္ စီမံကိန္းကို “အဖြဲ႕အစည္းက်စ္လစ္ ခိုင္မာ ေတာင့္တင္းေစေရးႏွင့္ အြန္လိုင္းမွ တစ္ဆင့္ စားသံုးသူေရးရာျပႆနာမ်ား တိုင္ၾကား ႏိုင္သည့္စနစ္ ဖန္တီးတည္ေဆာက္ႏုိင္ေရး” ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္ ေအာင္ျမင္စြာ အေကာင္ထည္ေဖာ္ ၿပီးေျမာက္ခဲ့ၿပီး ျမန္မာ့စားသံုးသူအေရး အစီရင္ခံစာတမ္း (Myanmar Consumer Report) ကိုလည္း အဂၤလိပ္၊ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ထုတ္ေဝခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။

USAID ၏ ကူညီေထာက္ပံ့မႈျဖင့္ ပုဂၢလိက က႑ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး လုပ္ေဆာင္ခ်က္ မွ ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢ အတြက္ “ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ စားသံုးသူပညာေပးေရးကို ျမႇင့္တင္ေပးျခင္းအားျဖင့္ စားသံုးသူ ရပိုင္ခြင့္မ်ားကို ပိုမိုရရွိေေစျခင္း” ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ တစ္ႏွစ္တာ စီမံကိန္း ကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ၊ ၄ရက္ေန႔ မွ  ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ၊ ၃ရက္ေန႔အထိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ ၿပီးစီးခဲ့ပါသည္။

Consumers International ျဖင့္ တြဲဖက္၍ အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသ ေဘးအႏၱရယ္ကင္းေသာ အစားအေသာက္မ်ား (Consumer Food Survey in ASEAN) အတြက္ ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢမွ ရန္ကုန္ ႏွင့္ မႏၱေလးၿမိဳ႕တို႔တြင္ ေအာ္ဂဲနစ္အစားအေသာက္ထြက္ကုန္မ်ားႏွင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ စိုက္ပ်ိဳးေရးက်င့္စဥ္ျဖင့္ထုတ္လုပ္ထားေသာ အစားအေသာက္ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ႏွင့္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ တြင္ စစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

ယခုအခါတြင္ Consumentenbod မွ Consumers International (CI) မွ တဆင့္ေပးအပ္ေသာ Anne Frasen Fund (AFF) ျဖင့္ ဧၿပီလ ၂၀၁၉ မွ မတ္လ ၂၀၂၀ ထိ ျမန္မာႏိုင္င္ငံ တြင္ စားသုံးသူပညာေပးၿပန္႔ပြားမႈ ျမႇင့္တင္ေရး စီမံခ်က္ကို အေကာင္အထည္ဖော္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။

ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢသည္ စားသံုးသူကာကြယ္ေရး၊ ပညာေပးေရးႏွင့္ ရပိုင္ခြင့္အခြင့္အေရးမ်ား ပိုမိုရရွိ ေကာင္းမြန္ေစရန္အတြက္ အစိုးရဌာနမ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ အစိုးရမဟုတ္ေသာအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ အသင္းသားမ်ားအပါအဝင္ စားသံုးသူတစ္ဦးခ်င္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ ေဆာင္ရြက္လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိပါသည္။

ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာ

Email: [email protected]

Facebook: Myanmar Consumers Union MCU

ဖုန္းနံပါတ္ –  ၀၁-၅၄၈၉၃၈ ၊ ၀၁-၅၅၅၄၂၉ ၊ ၀၉-၈၉၂၄၅၅၆၈၂။ ၀၉-၈၉၂၄၅၅၆၈၃ (တိုင္ၾကားရန္)

ဦးနီ

နာယက

ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢ

ေဒါက္တာတင္ေအာင္ေရႊ

နာယက

ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢ

ဦးႏွင္းဦး

နာယက

ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢ

ေဒါက္တာမ်ိဳးသန္႔တင္

နာယက

ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢ

ဦးသိန္းႏိုင္

နာယက

ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢ

ေဒါက္တာသန္းထြဋ္

နာယက

ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢ

ဦးကိုကိုႏိုင္ (၁၉၄၅-၂၀၁၆)

နာယက

ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢ

ဦးတင္လင္း

နာယက

ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢ

ဦးထြန္းအံု

နာယက

ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢ

ဦးတင္ေမာင္စိုး

နာယက

ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢ

ေဒါက္တာေဖသက္ထြန္း

နာယက

ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢ

ေဒါက္တာေဒၚေမရွီးရႈိး

နာယက

ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢ

ေဒၚေအးေအးသာ

နာယက

ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢ

ဦးတင္ျမင့္

နာယက

ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢ

ဦးတင့္လြင္

နာယက

ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢ

ေဒါက္တာေဒၚခင္နီနီသိန္း

နာယက

ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢ

ပါေမာကၡေဒါက္တာေအာင္ျမင့္

နာယက

ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢ

ဦးစိုးႏိုင္

နာယက

ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢ

ဦးေအာင္သန္းညႊန္ ့

နာယက

ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢ

‌ေဒၚဆေြဇင္ထိုက္

နာယက

ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢ

ေဒါက္တာေဒၚျမင့္ျမင့္

အႀကံေပးပုဂၢိဳလ္

ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢ

ေဒၚျမတ္ျမတ္ေက်ာ္

အႀကံေပးပုဂၢိဳလ္

ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢ

ဦးလွမ်ိဳးျမင့္

အႀကံေပးပုဂၢိဳလ္

ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢ

ဦးသီဟန္ထြန္း

အႀကံေပးပုဂၢိဳလ္

ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢ

ဦးေက်ာ္ၿဖဴ

အႀကံေပးပုဂၢိဳလ္

ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢ

ဦးေအာင္ေဆြျမင့္

အႀကံေပးပုဂၢိဳလ္

ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢ

ဦးခင္ေဇာ္ထြန္း

အႀကံေပးပုဂၢိဳလ္

ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢ

ဦးေဇာ္ေအာင္

အႀကံေပးပုဂၢိဳလ္

ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢ

ေဒၚနီလာၿမိဳင္

အႀကံေပးပုဂၢိဳလ္

ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢ

ပါေမာကၡေဒါက္တာမာမာၾကည္

ဥကၠဌ

ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢ

ေဒၚဝင္းဝင္းၾကည္

ဒု-ဥကၠဌ (၁)

ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢ

ီဦးသိန္းဆု

ဒု-ဥကၠ႒ (၂)

ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢ

ဦးေမာင္ေမာင္

အတြင္းေရးမႈး

ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢ

ေဒါက္တာမိုမိုတင္

တြဲဖက္အတြင္းေရးမႈး (၁)

ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢ

ေဒၚသီမာဝင္း

တြဲဖက္အတြင္းေရးမႈး (၂)

ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢ

ဦးဝင္းမင္း

တြဲဖက္အတြင္းေရးမႈး (၃)

ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢ

ဦးေအာင္ႏိုင္မင္း

တြဲဖက္အတြင္းေရးမႈး (၄)

ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢ

ဦးစန္းထူး

ဘ႑ာေရးမႈး

ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢ

ဦးမိုးယု

တြဲြဖက္ဘ႑ာေရးမႈး

ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢ

ေဒၚခင္ၿငိမ္းႏု

စာရင္းစစ္

ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢ

ဦးမိုးဇင္

အလုပ္မႈေဆာင္အဖြဲ႔ဝင္

ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢ

ေဒၚမို႔မို႔

အလုပ္မႈေဆာင္အဖြဲ႔ဝင္

ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢ

ဦးလွျမင့္

အလုပ္မႈေဆာင္အဖြဲ႔ဝင္

ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢ

ေဒၚသင္းႏြယ္စိုး

အလုပ္မႈေဆာင္အဖြဲ႔ဝင္

ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢ

ေဒၚလင္းလင္းေအာင္

အလုပ္မႈေဆာင္အဖြဲ႔ဝင္

ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢ

ဦးမ်ိဳးဇင္လြင္ (ဇင္ေဇ)

အလုပ္မႈေဆာင္အဖြဲ႔ဝင္

ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢ

ေဒါက္တာဝင္းေမာင္

အလုပ္မႈေဆာင္အဖြဲ႔ဝင္

ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢ

ဒေၚအောင္သိန္းသန္းေ႒း

အလုပ္မႈေဆာင္အဖြဲ႔ဝင္

အလုပ္မႈေဆာင္အဖြဲ႔ဝင္