ေၾကာ္ျငာခ်က္မ်ား

ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢအဖြဲ႔ဝင္မ်ားေတြ႔ဆံုပဲႏွင့္E-commerce အေၾကာင္းေဆြးေႏြးပြဲ ဖိတ္ၾကားျခင္း

By admin-05-20-2019
ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢအဖြဲ႔ဝင္မ်ားေတြ႔ဆံုပဲြ (နံနက္ပိုင္း) ႏွင့္ E-commerce အေၾကာင္းေဆြးေႏြးပြဲ (ေန႔လည္ပိုင္း) အစီအစဥ္။ စိတ္ပါဝင္စားသူမည္သူမဆို ေန႔လည္ပိုင္း ၁နာရီမွ ၄ နာရီ ထိ စားသံုးသူမ်ားႏွင့္ E-COMMERCE အေၾကာင္းတင္ျပျခင္းႏွင့္ E-COMMERCE အေျကာင္း ေဆြးေႏြးပြဲစကားဝိုင္းသို႔...

E-Commerce ႏွင့္ပက္သက္ေသာ သုေတသနတြင္ ပါ၀င္လိုေသာ စိတ္ပါ၀င္စားသူမ်ားကို ဖိတ္ေခၚျခင္း

By admin-11-07-2018
ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢ (Myanmar Consumers Union) သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ internet ႏွင့္ ဒီဂ်စ္တယ္နည္းစနစ္ျဖင့္ အသံုးျပဳသူမ်ားအၾကားတြင္ E-commerce အသံုးျပဳမႈႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အသိပညာ၊ အေတြးအေခၚ၊ အျပဳအမူမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ေလ့လာမႈတစ္ရပ္ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။...