ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢမွ တြဲဖက္အတြင္းေရးမႈး-၁ ေဒါက္တာမိုမိုတင္ သည္ ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္(ေျမာက္ပိုင္း) စက္မႈဇုန္တြင္ ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၂၅ ရက္ေန႔ တြင္ က်င္းပေသာ ဓါတုဆိုးေဆးႏွင့္ပက္သက္သည့္ အသိပညာေပး ေဆြးေႏြးပြဲ တြင္ ပါဝင္ တင္ျပေဆြးေႏြးမွ်ေဝခဲ့ပါသည္။

ထိုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ စားသံုးသူရပိုင္ခြင့္အခြင့္အေရး ႏွင့္ ထုတ္လုပ္သူမ်ားသည္လည္း စားသံုးသူမ်ားပင္ျဖစ္ေျကာင္း၊  ေကာင္းမြန္ေသာထုတ္လုပ္မႈက်င့္စဥ္မ်ား စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားျဖင့္ ထုတ္လုပ္ပါက စားသံုးသူမ်ားအတြက္သာမက ထုတ္လုပ္သူမ်ားအတြက္ပါ အက်ိုးျဖစ္ထြန္း တိုးတက္ေစမည္ျဖစ္ေျကာင္းတို႔ကို ေဟာေျပာခဲ့ပါသည္။ ထိုေဆြးေႏြးေဟာေျပာပြဲကို စက္မႈဇုန္ ႏွင့္ စားသံုးသူေရးရာဦးစီးဌာနတို႔က ႀကီးမႈးက်င္းပၿပီး စက္မႈႀကီးႀကပ္၊ MFPEA, FOSTA, ႏွင့္ Responsible Care တို႔မွလည္း ပါဝင္ ေဆြးေႏြးေဟာေျပာခဲ့ျကပါသည္။