ျပည္​သူ႔လြႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီဥကၠဌ ဦးထြန္းေအာင္ (ခ) ဦးထြန္းထြန္းဟိန္၊ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ေက်းလက္လူမႈဘဝ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရး​ေကာ္​မတီ ဥကၠဌ ဦးရန္လင္းႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ ဥပ​ေဒၾကမ္​း​ေကာ္​မတီ အတြင္းေရးမွဴ း ဦးေက်ာ္စိုးလင္းႏွင့္ အဖြဲ႕၀င္မ်ား၊ စီးပြားေရးႏွင့္ ဘ႑ာေရး ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးေကာ္မတီမွ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢႏွင့္ ၂၈.၂.၂၀၁၈ ရက္​ ဗုဒၶဟူးေန႔(၀၈းဝဝ) နာရီ အခ်ိန္တြင္ (I-2) ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီ အစည္းအေ၀းခန္းမ၌ လက္ခံေတြ႔ဆံုခဲ့ပါသည္။ ႏိုင္ငံတကာဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာအေမရိကန္ေအဂ်င္စီ (USAID) မွ စီမံကိန္း ဒါရိုက္တာ မစၥတာ စတိဗ္ပါကာ ႏွင့္ စားသံုးသူကာကြယ္ေရးကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္ မစၥရီဘက္ကာ ဘိုးလ္းမန္း တို႔သည္လည္း ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢ မွ ပညာရွင္မ်ားႏွင့္အတူ အစည္းအေဝးသို႔တက္ေရာက္ကာ စားသံုးသူကာကြယ္ေရးအတြက္ အႀကံေပးတင္ျပေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။

စားသံုးသူကာကြယ္ေရးဥပေဒႀကမ္းကို ၂၇ ရက္၊ ေအာက္တိုဘာလ၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ သတင္းစာမွ တရားဝင္ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ႏိုင္ငံတကာဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာအေမရိကန္ေအဂ်င္စီ (USAID) ၏ကူညီပံ့ပိုးမႈျဖင့္ စားသံုးသူ ကာကြယ္ေရးဥပေဒၾကမ္းအေပၚ အသင္းသားမ်ား၊ အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ဌာနဆိုင္ရာအခ်ိဳ႔ပါဝင္ ပူးေပါင္းညွိႏႈိင္းကာ အႀကံျပဳေဆြးေႏြးပဲြလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ထိုညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးပဲြမွ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို စုစည္း၍လည္းေကာင္း၊ စားသံုးသူကာကြယ္ေရးႏွင့္ပက္သက္၍ ႏိုင္ငံတကာတြင္ က်င့္သံုးလ်က္ရွိေသာ အေကာင္းဆံုးက်င့္စဥ္မ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီ၊ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ေက်းလက္လူမႈဘဝ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးေကာ္မတီ၊ စီးပြားေရးႏွွင့္ ဘ႑ာေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးေကာ္မတီ တို႔မွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားထံသို႔ တင္ျပခဲ့ပါသည္။

ဓါတ္ပံု – ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥပေဒႀကမ္းေကာ္မတီမွ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ကူးယူေဖာ္ျပပါသည္။