ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢသည္ စားသံုးသူဆိုင္ရာပညာေပးသင္တန္း ကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ Paññā Institute ၇မိုင္၌ ၂၀၁၉ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ၊ ၂၉ရက္ ေန႔တြင္ က်င္းပခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢ ဥကၠဌ ပါေမာကၡ ေဒါက္တာမာမာၾကည္မွ အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့ျပီး တက္ေရာက္လာၾကသူမ်ားက မိမိကိုယ္မိမိ မိတ္ဆက္ခဲ့ၾကပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢ အတြင္းေရးမွဴးဦးေမာင္ေမာင္မွ စားသံုးသူေရးရာႏွင့္ ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢအခန္းက႑၊ စားသံုးသူနွင့္ စားသံုးသူကာကြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊  စားသံုးသူဆိုင္ရာပညာေရး၏ အေရးပါပံုမ်ားကို တင္ျပခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး-၃ ဦးဝင္းမင္းမွ က်င့္ဝတ္ႏွင့္ညီေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေၾကာင္းကို တင္ျပခဲ့ျပီး အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔ဝင္ ေဒါက္တာ ေဒၚျမင့္ျမင့္မွ ကုန္ညႊန္းအမွတ္အသားမ်ားအေၾကာင္းကို ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢ တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး ေဒါက္တာမိုမိုတင္မွ  ေနာက္ေၾကာင္းျပန္လွန္ရွာေဖြဆန္းစစ္ျခင္း အေၾကာင္းကို ရွင္းလင္းေဝမွ်ခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေနာက္နံနက္ပိုင္းအစီအစဥ္အတြက္ တက္ေရာက္သူမ်ားမွ ေမးျမန္းေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။

ေန႔လယ္ပို္င္းအစီအစဥ္တြင္ ဦးေမာင္ေမာင္မွ ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားလိုက္နာရမည့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ပါေမာကၡ ေဒါက္တာမာမာၾကည္မွ စားသံုးသူမ်ားအေပၚ မတရားအျမတ္ထုတ္စီးပြားရွာမႈမ်ားအေၾကာင္းကို တင္ျပေဆြးေႏြးခဲ့ျပီး ေဒါက္တာမိုမိုတင္မွ လိမၼာပါးနပ္ေသာ စားသံုးသူတစ္ဦးျဖစ္ေစရန္ သိသင့္ေသာ စားသံုးသူဆိုင္ရာအသိပညာမ်ားကို ေဝမွ်ေပးခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ေန႔လယ္ပိုင္း အစီအစဥ္အတြက္ တက္ေရာက္သူမ်ားမွ ေမးျမန္းေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။

ညေနပိုင္းတြင္ ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢ အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔ဝင္တစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးေအာင္ႏိုင္မင္းမွ Online တိုင္ၾကားမႈႏွင့္ အျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းေရးအေၾကာင္းတို႔ကို ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ တက္ေရာက္လာသူမ်ားကို တိုင္ၾကားမႈျဖစ္ရပ္တစ္ခုကို ေျပာၾကားခဲ့ျပီး  အစိုးရ (Government)၊ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔ (Public Interest Organization)၊ စားသံုးသူ (Individual/Consumer) ႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ (Business) ဟုအဖြဲ႔(၄)ဖြဲ႕ခြဲကာ  အဖြဲ႔ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွ ထိုတို္င္ၾကားမႈျဖစ္ရပ္အေပၚ သရုပ္ျပေလ့က်င့္ျခင္း ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢ အတြင္းေရးမွဴးဦးေမာင္ေမာင္မွ အပိတ္ႏႈတ္ခြန္းဆက္စကား ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။