ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢ (Myanmar Consumers Union) သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ internet ႏွင့္ ဒီဂ်စ္တယ္နည္းစနစ္ျဖင့္ အသံုးျပဳသူမ်ားအၾကားတြင္ E-commerce အသံုးျပဳမႈႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အသိပညာ၊ အေတြးအေခၚ၊ အျပဳအမူမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ေလ့လာမႈတစ္ရပ္ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။

E-commerce ဆိုသည္မွာ အီလက္ထေရာနစ္နည္းပညာျဖင့္

(၁)        internet မွ တဆင့္ ေစ်း၀ယ္ျခင္း (Online shopping)၊

(၂)        မိုဘိုင္းဖံုးထဲတြင္ Mobile banking application ထည့္ျပီး ေငြလႊဲျခင္း (သို႔) Internet banking မွ တဆင့္ ေငြလႊဲျခင္း၊

(၃)        ဖံုးမွ တဆင့္ ေငြလႊဲျခင္း (ဥပမာ – Wave Pay, OK Pay မ်ားသံုးျပီး ေငြလႊဲျခင္း)၊

(၄)        အီလက္ထေရာနစ္နည္းပညာျဖင့္ မီတာခေဆာင္ျခင္း၊ ဖံုးေငြျဖည့္ျခင္း၊ ေငြလႊဲျခင္း၊ MPU/ Visa/ Master ကဒ္မ်ား အသံုးျပဳျပီး ေငြေပးေခ်ျခင္း (E-payment) ၊

(၅)        အင္တာနက္မွတဆင့္ မွတ္ပံုတင္ျခင္း (Online registration)ႏွင့္

(၆)        ဖံုးႏွင့္ internet တို႔ အသံုးျပဳျခင္းတို႔ ပါ၀င္သည္။

ထိုေလ့လာမႈတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ internet အသံုးျပဳသူမ်ားအေနျဖင့္ အီလက္ထေရာနစ္ နည္းပညာျဖင့္ internet မွတဆင့္ ေငြလႊဲေျပာင္းျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ရာတြင္ ေတြ႕ၾကံဳရေသာ အေတြ႕အၾကံဳ၊ အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ E-commerce ကို ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပိုမိုတိုးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲသင့္သည့္ အခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး အၾကံဥာဏ္ေပးျခင္းမ်ားကို သံုးစြဲသူမ်ား၊ E-commerce ကို ၀န္ေဆာင္မႈ ေပးေနသူမ်ားႏွင့္ အုပ္စုလိုက္ ေဆြးေႏြးျခင္း (သို႔) တစ္ဦးခ်င္း ေဆြးေႏြးျခင္း၊ ေမခြန္းလႊာမ်ားျဖင့္ ေမးျမန္းျခင္းကို ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။ျပဳလုပ္မည့္ ေနရာမ်ားမွာ ရန္ကုန္၊ မႏၱေလး၊ ေနျပည္ေတာ္ႏွင့္ ေမာ္လျမိဳင္ျမိဳ႕မ်ားတြင္ ၁၂.၁၁.၂၀၁၈ မွ ၃၀.၁၂.၂၀၁၈ အထိ ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

အေသးစိပ္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေအာက္ပါ လင့္ခ္မွ ဖိုင္မ်ားတြင္ ဖတ္ရႈႏိုင္ပါသည္။