ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ထုတ္လုပ္ တင္သြင္း ေရာင္းခ် ကုန္သြယ္ ျဖန္ ့ျဖဴးေနေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ားတြင္ စားသံုးသူမ်ား ေဘးကင္းလံုျခံဳေရးအတြက္ သံုးစြဲပံုနွင့္ ပတ္သက္ေသာ သတင္း အခ်က္အလက္ သို ့မဟုတ္ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို ျမန္မာဘာသာ ျဖင့္ျဖစ္ေစ ျမန္မာနွင့္ အျခားဘာသာတြဲလ်က္ျဖစ္ေစ ေဖာ္ျပနိုင္ရန္ အမိန္ ့ေၾကာ္ျငာထုတ္ျပန္နိုင္ေရး ညိွႏွိဳင္း အစည္းအေဝးကို ၃၁.၇.၂၀၁၈ ေန ့ တြင္ စားသံုးသူေရးရာဦးစီးဌာန ေနျပည္ေတာ္ ၌က်င္းပရာ သက္ဆိုင္ရာ ဌာနဆိုင္ရာမ်ား နွင္ ့ အသင္းအဖြဲ ့မ်ားတက္ေရာက္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႔မွတက္ေရာက္သူမ်ားက video conferencing ျဖင့္ ပါဝင္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။