ျမန္မာစားသုံးသူမ်ားသမဂၢသည္ ၎၏ ၇ႏွစ္ေျမာက္ႏွစ္ပတ္လည္ အခမ္းအနားႏွင့္ ႏွစ္ပတ္လည္အစည္းအဝေးကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ M3 Food Centre ၌ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ၊ ၁၈ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပခဲ့ပါသည္။

အထူးဖိတ္ၾကားထားသော လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ အစိုးရ႒ာနဆိုင္ရာမ်ားမွ အရာရွိမ်ား၊ ျပည္တြင္းျပည္ပမွ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အရပ္ဖက္အဖြဲ့စည္းမ်ားမွ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ား၊ သမဂၢမွ နာယကႀကီးမ်ား၊ အႀကံေပးပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ အဖြဲ႔ဝင္မ်ား၊ ျမန္မာစားသုံးသူမ်ားသမဂၢ (မႏၱေလး)မွ ဥကၠ႒၊ အတြင္းေရးမႈး၊ ႏွင့္ ဘ႑ာေရးမႈး တို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။