အဂတိတရားကင္းေဝးမွ ျပည့္စံုမွ်တ စားသံုးသူဘဝ

March 31 2018 | | no comment

Downloads

    Downloads

    မိုမိုတင္ (၂၀၁၈). “အဂတိတရားကင္းေဝးမွ ျပည့္စံုမွ်တ စားသံုးသူဘဝ” ျမန္မာနုိင္ငံအဂတိလုိက္စားမႈတုိက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္နဲ႕ UNODC တို႕ ပူးေပါင္းကာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ Park Royal ဟုိတယ္တြင္ ၂၂-၂၃ရက္၊ ဇန္နဝါရီလ၊ ၂၀၁၈ခုႏွစ္တြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ အဂတိလိုက္စားမႈတြန္းလွန္ဖို႔ ကိုယ္က်င့္သိကၡာျမႇင့္တင္စို႔ (Promote Integrity to Counter Corruption) စာတမ္းဖတ္ပဲြ။ (၆မ်က္ႏွာ ျမန္မာဘာသာ)

    Download Full-text paper (pdf) :

    အဂတိတရားကင္းေဝးမွ ျပည့္စံုမွ်တ စားသံုးသူဘဝ 

    MCU-ACC-Symposium