သတင္း

ဒဂံုတကၠသိုလ္ေတြးေခၚေျပာဆိုမႈစြမ္းရည္ျပိဳင္ပြဲ ၂၀၁၉ ျပိဳင္ပြဲျဖစ္ေျမာက္ေရး MCUမွ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့

By admin-08-14-2019
ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢသည္ ဇူလိုင္လ (၂၉)ရက္ေန႔မွ ၾသဂုတ္လ(၁၃)ရက္ေန႔ထိ ဒဂံုတကၠသုိလ္ေက်ာင္းသားသမဂၢ၏ ကူညီပံ့ပိုးမႈျဖင့္ Acitizens မွ ဦးေဆာင္စီစဥ္က်င္းပေသာ ဒဂံုတကၠသိုလ္ ေတြးေခၚေျပာဆိုမႈစြမ္းရည္ျပိဳင္ပြဲ (၂၀၁၉) ျပိဳင္ပြဲျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့လွဴဒါန္းခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၁၃ရက္ေန႔၌ စာသင္ခန္းမေဆာင္-(၃)တြင္...

၂၀၁၉ခုႏွစ္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာလူငယ္မ်ားေန႔ အခမ္းအနားတြင္ ပါဝင္ဆင္ႏြႊဲ

By admin-08-12-2019
ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢသည္ ၂၀၁၉ခုနွစ္၊ ၾသဂုတ္လ (၁၀-၁၁) ရက္ေန႔မ်ားတြင္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္၊ ဝိဇၨာခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာလူငယ္မ်ားေန႔အခမ္းအနားသုိ႔ တက္ေရာက္ ပါဝင္ခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢသည္ တက္ေရာက္လာၾကေသာလူငယ္မ်ား စားသံုးသူကာကြယ္ေရးႏွင့္ စားသံုးသူရပိုင္ခြင့္အခြင့္အေရးမ်ားအေၾကာင္းကို သိရွိျပီး လူငယ္မ်ားအၾကား စားသံုးသူပညာေရး အသိပညာမ်ားျမင့္တက္ေစရန္...