အစည္းအေ၀းမ်ား

ပံုႏိွပ္ထုတ္ေဝျခင္း သတင္း အစည္းအေ၀းမ်ား

ျမန္မာစာသံုးသူမ်ားသမဂၢ အသင္းဝင္မ်ားေတြ႔ဆံုပြဲႏွင့္ E-Commerce ေဆြးေႏြးပြဲ

ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢ အသင္းဝင္မ်ားေတြ႔ဆံုပြဲႏွင့္ E-Commerce ေဆြးေႏြးပြဲကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေမလ (၂၅) ရက္ (စေနေန)႔တြင္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ ဘုိကေလးေစ်းလမ္းရွိ ရန္ကုန္ယုဝတီ ခရစ္ယာန္အသင္း (Y.W.C.A)

သတင္း အစည္းအေ၀းမ်ား

ဂ်ာမန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ေအဂ်င္စီႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြး

ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢမွ အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔ဝင္မ်ားႏွင့္ ဂ်ာမန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ေအဂ်င္စီတို႔သည္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေမလ (၂၄)ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢ ရံုးခန္း၌ အတူတကြ လက္တြဲလုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည့္ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။

သတင္း အစည္းအေ၀းမ်ား

ၾသစေႀတးလ်ႏိုင္ငံ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈႏွင့္ စားသံုးသူေရးရာ ေကာ္မရွင္မွ တာဝန္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုျခင္း

ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢမွ အလုပ္အမႈေဆာင္ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားႏွင့္ ၾသစေႀတးလ်ႏိုင္ငံ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈႏွင့္ စားသံုးသူေရးရာ ေကာ္မရွင္ (ACCC) မွ တာဝန္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ စားသံုးသူကာကြယ္ေရးကိစၥမ်ားႏွင့္ ပက္သက္၍ စားသံုးသူေရးရာဦးစီး႒ာန၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးရံုး၌ ၂၀၁၉ခုႏွစ္၊

သတင္း အစည္းအေ၀းမ်ား

ဥေရာပကုန္သည္ႀကီးမ်ားအသင္း (ျမန္မာႏိုင္ငံ) ႏွင့္ေတြ႔ဆံုျခင္း

ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢမွ အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔ဝင္မ်ားႏွင့္ ဥေရာပကုန္သည္ႀကီးမ်ားအသင္း (ျမန္မာႏိုင္ငံ) (European Chamber of Commerce -EUROCHAM) မွ တာဝန္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ား ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢရံုးခန္း၌ ၂၀၁၉ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၂၈ရက္ေန႔

သတင္း အစည္းအေ၀းမ်ား

အမ်ိဳးသမီးမ်ားကြန္ယက္ႏွင့္ စားသံုးသူအသိပညာေပးေရး ေဆြးေႏြးပြဲ

ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢမွ အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔ဝင္မ်ား သည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကြန္ယက္အဖြဲ႔ဝင္မ်ားႏွင့္ ၂၀၁၉ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၆ရက္ေန႔တြင္ စားသံုးသူအသိပညာေပးေရး လုပ္ငန္းမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအတြက္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ခဲ့ၾကပါသည္။ ထိုေတြ႔ဆံုပဲြကို အမ်ိဳးသမီးမ်ားကြန္ယက္အဖြဲ႔ရံုးခန္း၌ ပင္က်င္းပခဲ့ၾကပါသည္။ ထိုေဆြးေႏြးေဟာေျပာပြဲတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကြန္ယက္အဖြဲ႔မွ ညႇိႏႈိင္းေပးေရးတာဝန္ခံ  ေဒၚေနာ္ဖရီးရွာမွလည္းေကာင္း၊ ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢမွ အတြင္းေရးမႈး ဦးေမာင္ေမာင္ႏွင့္