မြန်မာ့စားသုံးသူအရေးအစီရင်ခံစာ – အီး-ကုန်သွယ်ရေးလေ့လာချက်အစီရင်ခံစာနင့် စားသုံးသူအရေးကိစ္စများ (စက်တင်ဘာ ၂၀၁၈ – သြဂုတ်လ ၂၀၁၉) (Myanmar version)

http://www.myanmarconsumersunion.org/wp-content/uploads/2019/11/Myanmar-Consumer-Report-2019-mm.pdf

Myanmar Consumer Report: E-Commerce Survey Report and Other Consumer Issues (September 2018 – August 2019) (in English)

http://www.myanmarconsumersunion.org/wp-content/uploads/2019/10/Myanmar-Consumer-Report-2019.pdf