စစ်တမ်းကောက်ယူခြင်း

သင့္၏စားသံုးသူ ရပိုင္ခြင့္မ်ားအတြက္ Survey Form ျဖည့္ေပးျခင္းအားျဖင့္ ကူညီပါ။

စားသံုးသူ/သံုးစြဲသူမ်ားမွ မိမိတို႔အမ်ားဆံုးခ်ိဳးေဖာက္ခံရေသာ ရပိုင္ခြင့္ ၃ ခုကိုေရြးခ်ယ္ေပးပါ

ေန႔စဥ္နဲ႕အမွ် သင္အမ်ားဆံုး အခက္ခဲမ်ားႀကံဳေတြ႔ေနရေသာ ၀န္ေဆာင္မွဳ(၃) မ်ိဳးကိုေရြးပါ။