သတင္း

ျမန္မာႏိုင္ငံမကူးစက္ႏိုင္ေသာေရာဂါမ်ား မဟာမိတ္အဖြဲ႔လုပ္ငန္း စတင္ျခင္း

By admin-06-29-2018
ျမန္မာႏိုင္ငံမကူးစက္ႏိုင္ေသာေရာဂါမ်ား မဟာမိတ္အဖြဲ႔အား ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇူလုိင္လ၊ ၁ရက္ေန႔မွ ၂၀၂၃ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ၊ ၃၁ ရက္ေန႔အထိ ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ၿပီး အဖြဲ႔ဝင္အသင္းဖြဲ႔မ်ားမွ နားလည္မႈသဝဏ္လႊာတြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းစတင္ျခင္း အခမ္းအနားကို ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးေဖာင္ေဒးရွင္းရံုး တြင္...

စားသံုးသူဆိုင္ရာအသိပညာေပး ေဟာေျပာပဲြ အထက(၁) ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕တြင္ျပဳလုပ္

By admin-06-29-2018
ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢသည္ စားသံုးသူဆိုင္ရာအသိပညာေပးပြဲကို အထက(၁) ပ်ဥ္းမနား၊ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ၊ ၂၉ရက္ေန႔ မွ်ေဝေဟာေျပာခဲ့ပါသည္။ အထက (၁) ပ်ဥ္းမနား အထက္တန္းေက်ာင္းသည္ ထိုေန႔တြင္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင္ႏွစ္ တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲတြင္ ထူးခြ်န္စြာေအာင္ျမင္ခဲ့ေသာ...