ကြြ်ႏု္ပ္တို႔အေၾကာင္း

အရည္အေသြးညံ့ဖ်င္းေသာ ထုတ္ကုန္မ်ား၊ အႏၱရာယ္မ်ားၿပီးေဘးဥပါဒ္မကင္းေသာ အစားအစာ၊ ေဆးဝါးမ်ားႏွင့္ အဖ က္ဖက္မွနိမ့္က်လာေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ စားသံုးသူျပည္သူမ်ားႏွင့္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ကို ဆိုးဆိုးဝါးဝါး သက္ေရာက္ မႈမ်ားရွိလာပါသည္။ သုိ႔အတြက္ေၾကာင့္မို႔ စားသံုးသူပညာေရးကို အစိုးရတာဝန္ရွိသူမ်ား၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ စားသံုး သူျပည္သူမ်ားအၾကား က်ယ္က်ယ္ျပန႔္ျပန္႔ သိရိွနားလည္လာရန္ အေရးတႀကီးလိုအပ္လ်က္ရွိသည္။ ထိုအေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာစားသုံးသူမ်ားသမဂၢ အမႈေဆာင္အဖြဲ႕ကို ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလတြင္ နယ္ပယ္အသီးသီးမွ တတ္သိပညာရွင္(၁၅)ဦး ျဖင့္ စတင္ဖြဲ႕စည္းခ႔ဲပါသည္။ ၄င္းတတ္သိပညာရွင္မ်ားမွာ ေဆးပညာနယ္ပယ္၊ ဥပေဒနယ္ပယ္၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးနယ္ပယ္၊ အင္ဂ်င္နီယာ နယ္ပယ္၊ ဓာတုေဗဒနယ္ပယ္ႏွင့္ စီးပြားေရးနယ္ပယ္စသည့္ နယ္ပယ္႑စံုမွ ပါဝင္ပါသည္။

ျပည္တြင္းအသင္းအဖြဲ႔ မွတ္ပံုတင္ (အမွတ္ ၁/ျပည္တြင္း/၀၄၈၅) ကိုလဲ ၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ၊ ၂၉ရက္ တြင္ ရရွိခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ဧၿပီ လ ၆ရက္ေန႔ တြင္လည္း ႏိုင္ငံတကာစားသံုးသူအဖြဲ႔ (Consumers International) ၏ အဖြဲ႔ဝင္ျဖစ္လာခဲ့ပါသည္။