ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢမွ ၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၃ရက္ေန႔၊ ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ တြင္က်င္းပေသာ က်န္းမာေရးႏွင့္ ညီညြတ္ၿပီး ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေသာ စားေသာက္ကုန္မ်ားဆီသို႔ ေဆြးေႏြးပဲြ (ပထမအႀကိမ္ ၂၀၁၇) တြင္ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။

ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢ အတြင္းေရးမႈးဦးေမာင္ေမာင္မွ တင္ျပေဆြးေႏြးရာတြင္လဲ ပါဝင္ခဲ့ပါသည္။

ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢမွ နာယကမ်ားျဖစ္သူ ေဒါက္တာမ်ိဳးသန္႔တင္၊ ဦးတင္လင္း၊ ဥပေဒေရးရာ အႀကံေပး ဦးလွမ်ိဳးျမင့္၊ သမဂၢဥကၠဌ ပါေမာကၡေဒါက္တာ ေဒၚမာမာၾကည္၊ တြဲဖက္အတြင္းေရးမႈး ဦးစည္သူေအာင္၊ အလုပ္အမႈေဆာင္ အဖြဲ႔ဝင္မ်ား ျဖစ္ၾကေသာ ေဒၚၾကင္ၾကင္ေအာင္၊ ေဒၚစုစုၾကည္ႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ ဦးေအာင္ႏိုင္မင္းႏွင့္ ေဒၚသူဇာျမင့္  တို႔ လဲ ထိုေဆြးေႏြးပဲြသို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။