စားသံုးသူလက္စြဲ စာအုပ္ထုတ္ေဝေရး ေဆြးေႏြးပြဲ

ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢမွ ပညာေရးေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္ စီမံကိန္းဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ၂၀၁၉ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ (၁၀) ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢရံုးခန္း၌ စားသံုးသူလက္စြဲ စာအုပ္ထုတ္ေဝေရးအတြက္
အေသးစိတ္ဖတ္ရွု ဝိုင္းဝန္းေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။ ထုိေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢ ဥကၠဌ ပါေမာကၡ ေဒါက္တာ မာမာၾကည္၊ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေမာင္ေမာင္၊ တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး-၁ ေဒါက္တာ မိုမိုတင္၊ စီမံ/ဘ႑ာအရာရွိ ေဒၚျမတ္ေထြးေလး၊ စီမံကိန္းအေထာက္အကူမ်ားျဖစ္ေသာ ဦးေအာင္ႏိုင္မင္း၊ ဦးသိန္းထိုက္စိုး ႏွင့္ ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢ ပညာေရးေကာ္မတီဝင္မ်ားျဖစ္ေသာ ဦးဆန္းထူး၊ ဦးဆလိုင္းႏိုင္းဟိုင္ကြန္း၊ ေဒါက္တာ ေဒၚျမင့္ျမင့္ႏွင့္  ေဒၚသင္းႏြယ္စိုး တို႔ တက္ေရာက္ပါဝင္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။

   

About the Author

Leave a Reply

You may also like these