တင္ဆက္မႈ

စားသံုးသူဗဟုသုတအသိပညာေပး

စားသံုးသူ ရပိုင္ခြင့္အခြင့္အေရး (၈)ခ်က္

 1. စားသံုးသူမ်ားအတြက္ ကုန္စည္ သို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္မ်ားေပၚတြင္ စိတ္ေက်နပ္မႈ ရရွိေစျခင္း၊
 2. ကုန္စည္ သို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈကို ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းစြာ အသံုးျပဳခြင့္ရွိျခင္း၊
 3. ကုန္စည္ သို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈကို ေရြးခ်ယ္ဝယ္ယူ အသံုးျပဳရာတြင္ လိုအပ္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ျပည့္စံုမွန္ကန္စြာ သိရွိခြင့္ႏွင့္ ေျပစာ သို႔မဟုတ္ အေထာက္အထား ရယူခြင့္ရွိျခင္း၊
 4. ေဈးကြက္အတြင္းရွိ ကုန္စည္ သို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ စားသံုးသူ စိတ္ႀကိဳက္ေရြးခ်ယ္ ဝယ္ယူႏိုင္ခြင့္ရွိျခင္း၊
 5. စားသံုးသူနစ္နာဆံုးရႈံးမႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ရွင္းလင္းတင္ျပခြင့္ႏွင့္ တိုင္ၾကားခြင့္ ရရွိေစျခင္း၊
 6. ကုန္စည္ သို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈကို အသံုးျပဳျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ နစ္နာဆံုးရံႈးမႈမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ကုစားခြင့္ ရရွိျခင္း၊
 7. စားသံုးသူဆိုင္ရာ အသိပညာေပးမ်ား သိရွိေလ့လာႏိုင္ခြင့္၊ ကုန္စည္ သို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ အသိပညာဗဟုသုတမ်ား၊ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ လိုအပ္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို သိရွိေလ့လာႏိုင္ခြင့္ ရွိျခင္း၊
 8. ပစၥဳပၸန္တြင္သာမက အနာဂတ္မ်ိဳးဆက္မ်ားအတြက္ပါ ေကာင္းမြန္သာယာေသာ လူေနမႈအဆင့္အတန္းႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ေနထိုင္ႏိုင္ခြင့္ ရရွိေစျခင္း။

စားသံုးသူ တာဝန္ဝတၱရား(၅)ခ်က္ (UN လမ္းညႊန္မွ)

 1. အထူးသတိရိွျခင္း (Critical Awareness)
 2. ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် အေရးယူေဆာင္ရြက္ျခင္း (Action)
 3. လူမႈဝန္းက်င္ကို အေလးထားပူပန္မႈရိွျခင္း ( Social Awareness)
 4. သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ အသိတရားရိွျခင္း ( Environmental Awareness)
 5. စားသံုးသူ အခ်င္းခ်င္း စည္းလံုးညီညြတ္မႈရိွျခင္း ( Solidarity)

စားသံုးသူဆုိင္ရာ ပညာေရးကို အဘယ္ေၾကာင့္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ လိုအပ္ပါသနည္း။

 • သတင္းအခ်က္အလက္ကိုအေျခခံ၍ ဆန္းစစ္ေရြးခ်ယ္ႏိုင္မႈကို အက်ိဳးျပဳျခင္း
 • စားသံုးသူမ်ားအား တန္ဘိုးထားတတ္မႈစနစ္မ်ား တိုးတက္လာေစျခင္း
 • စားသံုးသူတစ္ဦး၏ တာဝန္ဝတၱရားႏွင့္အခြင့္အေရးမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳလာျခင္း
 • အေျမွာ္အျမင္ရွိေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္း
 • စားသံုးသူတို႔၏ အခြင့္အေရးၾကိဳးပမ္းမႈမ်ားအား အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစျခင္း