ေက်းဇူးတင္ပါသည္

ေက်းဇူးတင္ပါသည္။ လူႀကီးမင္းပိုု႔လိုုက္ေသာ စစ္တမ္းေကာက္သည့္စာ ကိုုလက္ခံရရွိပါသည္။