သင္တန္း သတင္း

စားသံုးသူအခြင့္အေရး ရပိုင္ခြင့္ဆိုင္ရာ အသိပညာေပးအလုပ္ရံု ေဆြးေႏြးပဲြ (စစ္ကိုင္း)

၂၀၁၆ ခုနွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ၊ ၂၂၊၂၃ နွင့္ ၂၄ ရက္ေန႔ “ျမိဳ႕မေစ်း” စစ္ကိုင္းျမိဳ႕တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ နွစ္ရက္တာ စားသံုးသူအခြင့္အေရး ရပိုင္ခြင့္ဆိုင္ရာ အသိပညာေပးအလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲနွင့္ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္လည္ေျခရာခံစစ္ေဆးမႈေဆြးေႏြးပြဲ