ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢ ဒုတိယ ဥကၠဌ ေဒါက္တာေဌးလြင္သည္  ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ (၁၈) ရက္ေန႔တြင္ MRTV မွ က်င္းပေသာ “မ်က္ေမွာက္ေရးရာ အျဖာျဖာ” ေဆြးေႏြးပြဲ TV Programme တြင္ “ေက်ာင္းပတ္ဝန္းက်င္ရွိ အစားအစာေတြ သန္႔ရွင္းလတ္ဆတ္ရဲ႕လား” ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား က်န္းမာအဟာရျဖစ္ေစေသာ အစားအစာမ်ား ေရြးခ်ယ္စားသံုးတတ္ေစေရး ႏွင့္ အစားအစာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ စားသံုးသူနစ္နာမႈမ်ားကို တိုင္ၾကားမႈစနစ္တို႔ကို စားသံုးသူပညာေရးရွုေထာင့္မွ ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။

၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ (၁၂) ရက္ေန႔တြင္လည္း MRTV အစီအစဥ္မွ  ေက်ာင္းမုန္႔ေစ်းတန္းမ်ားတြင္ အဟာရျမႇင့္တင္ေရး အေၾကာင္း ကို ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢရံုးခန္း၌ လာေရာက္ အင္တာဗ်ဴးရာတြင္ သမဂၢဥကၠ႒ ပါေမာကၡ ေဒါက္တာမာမာၾကည္မွ  ေျဖၾကားထားပါသည္။

 

Photo – #MRTV

   

  

#MRTV-“Current Affairs”