သတင္း

ျမန္မာႏိုင္ငံမကူးစက္ႏိုင္ေသာေရာဂါမ်ား မဟာမိတ္အဖြဲ႔လုပ္ငန္း စတင္ျခင္း

ျမန္မာႏိုင္ငံမကူးစက္ႏိုင္ေသာေရာဂါမ်ား မဟာမိတ္အဖြဲ႔အား ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇူလုိင္လ၊ ၁ရက္ေန႔မွ ၂၀၂၃ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ၊ ၃၁ ရက္ေန႔အထိ ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ၿပီး အဖြဲ႔ဝင္အသင္းဖြဲ႔မ်ားမွ နားလည္မႈသဝဏ္လႊာတြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္းႏွင့္