စားသံုးသူတို႔၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ စားသံုးသူပညာေပး ေဟာေျပာ

ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢအတြင္းေရးမႈး ဦးေမာင္ေမာင္ ႏွင့္ MCU-မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးမွ အတြင္းေရးမႈး ဦးထက္ဝင္းလႈိင္တို႔သည္ ေမတၱာပန္းခင္းမွ ႀကီးမႈးက်င္းပေသာ လူငယ္ေခါင္းေဆာင္မႈသင္တန္းတြင္ စားသံုးသူတို႔၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ စားသံုးသူပညာေပး ေဟာေျပာျခင္းကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဦးေနာ ႏွစ္ျခင္းအသင္းေတာ္ ဘုရားရွစ္ခိုးေက်ာင္းတြင္ ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၂ရက္ေန႔တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။


ကုန္အညႊန္းအမွတ္အသားဆိုင္ရာ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ ထုတ္ျပန္ႏိုင္ေရး လုပ္ငန္းအဖြဲ႔ အစည္းအေဝးတက္ေရာက္

ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ထုတ္လုပ္ တင္သြင္း ေရာင္းခ် ကုန္သြယ္ ျဖန္ ့ျဖဴးေနေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ားတြင္ စားသံုးသူမ်ား ေဘးကင္းလံုျခံဳေရးအတြက္ သံုးစြဲပံုနွင့္ ပတ္သက္ေသာ သတင္း အခ်က္အလက္ သို ့မဟုတ္ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို ျမန္မာဘာသာ ျဖင့္ျဖစ္ေစ ျမန္မာနွင့္ အျခားဘာသာတြဲလ်က္ျဖစ္ေစ ေဖာ္ျပနိုင္ရန္ အမိန္ ့ေၾကာ္ျငာထုတ္ျပန္နိုင္ေရး ညိွႏွိဳင္း အစည္းအေဝးကို ၃၁.၇.၂၀၁၈ ေန ့ တြင္ စားသံုးသူေရးရာဦးစီးဌာန ေနျပည္ေတာ္ ၌က်င္းပရာ သက္ဆိုင္ရာ ဌာနဆိုင္ရာမ်ား နွင္ ့ အသင္းအဖြဲ ့မ်ားတက္ေရာက္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႔မွတက္ေရာက္သူမ်ားက video conferencing ျဖင့္ ပါဝင္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။


စားသံုးသူရပိုင္ခြင့္ဆိုင္ရာပညာေပးေဟာေျပာပြဲႏွင့္ MCU မြန္ျပည္နယ္အား ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းျခင္း

ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢ ဒုတိယဥကၠဌ ဦးတိုးထြန္း၊ အတြင္းေရးမႈး ဦးေမာင္ေမာင္၊ တြဲဖက္အတြင္းေရးမႈး-၄ ဦးဝင္းေအး၊ MCU မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး အတြင္းေရးမႈး ဦးထက္ဝင္းလႈိင္ ႏွင့္ လက္ေထာက္စီမံကိန္းအရာရွိ ဦးေအာင္ႏိုင္မင္းတို႔သည္ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႔ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၂၅ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပေသာ စားသံုးသူရပိုင္ခြင့္ဆိုင္ရာပညာေပးေဟာေျပာပြဲႏွင့္ MCU မြန္ျပည္နယ္ အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔အား ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းျခင္းအခမ္းအနား သို႔တက္ေရာက္ ခဲ့ၾကပါသည္။