စားသံုးသူအခက္ခဲ ျပသနာမ်ားအား အေျချပဳ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပဲြ

စားသံုးသူမ်ား၏ အခက္အခဲ ျပသနာမ်ားအေပၚ အေျခခံေသာ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပဲအား ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ၊ ၁၀ရက္ေန႔တြင္ M3 Food Centre, ေရႊဂံုတိုင္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္က်င္းပခဲ့ပါသည္။ ထိုေဆြးေႏြးပဲြသို႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႔ေန ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢအဖြဲ႔ဝင္မ်ားသာမက တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္ (၈) ခုမွ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားပါ ပါဝင္တက္ေရာက္ၿပီး မိမိတို႔ေဒသမ်ားရွိ စားသံုးသူမ်ားဆိုင္ရာ အခက္အခဲ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားအား ေဆြးေႏြးဖလွယ္ခဲ့ၾကပါသည္။ ထိုအလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပဲြသို႔ ခ်င္းၿပည္နယ္၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသၾကီး၊ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ၊ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ မြန္ၿပည္နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ရွမ္းျပည္နယ္ႏွင့္ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးတို႔မွ ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢ အဖြဲ႔ဝင္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။


အြန္လိုင္း (ဝက္ဆိုက္ႏွင့္ မိုဘိုင္းအက္ပမ်ား) မွ စားသံုးသူျပသနာမ်ား တိုင္ၾကားျခင္း

စားသံုးသူမ်ား မိမိတို႔၏ စားသံုးသူေရးရာဆိုင္ရာ အခက္ခဲ ျပသနာမ်ားကို MCU Online Consumer Complaint System မွတစ္ဆင့္ စားသံုးသူအျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းေရးအဖဲြ႕သို႔ တိုင္ၾကားႏိုင္ၾကၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ ဝက္ဘ္ဆိုက္မွတစ္ဆင့္ တိုင္ၾကားလုိပါက ေအာက္ပါလင့္ခ္ကိုႏွိပ္၍ တိုင္ၾကားရန္ပံုစံကို ျဖည့္စြက္ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။ ဝက္ဆိုက္မွ တိုင္ၾကားရန္ ပံုစံကို ၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ ေမလ၊ ၁၂ရက္ေန႔မွ စတင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး မိုဘိုင္းဖုန္း (Android) မ်ားအတြက္ ေမလ တတိယအပတ္တြင္၄င္း၊ မိုဘိုင္း IoS ဖုန္းမ်ားအတြက္ ယေန႔ ၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ ေမလ၊ ၁၅ရက္ေန႔တြင္၄င္း စတင္ ေဒါင္းလုပ္ရယူ ႏိုင္ၾကၿပီ ျဖစ္ပါေၾကာင္း အသိေပးေၾကျငာအပ္ပါသည္။ Link: http://www.myanmarconsumersunion.org/my/consumer-complaint-form-mm/ ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢ မိုဘိုင္းအက္ပလီေကးရွင္း ကိုလဲ Android ဖုန္းမ်ားအတြက္ Google Play Store တြင္ ေအာက္ပါလင့္ခ္တြင္ ေဒါင္းလုပ္လုပ္ယူႏိုင္ပါသည္။ https://play.google.com/store/apps/details?id=com.myanmar.consumersunion IoS ဖုန္းမ်ားအတြက္ App Store တြင္ ေအာက္ပါလင့္ခ္တြင္ ေဒါင္းလုပ္လုပ္ယူႏိုင္ပါသည္။ […]


ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢသည္ အြန္လိုင္းမွတစ္ဆင့္ စားသံုးသူမ်ား တိုင္ၾကားျခင္းစနစ္ကို မီဒီယာမ်ားအား ရွင္းလင္းတင္ျပျခင္း

ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢသည္ အြန္လိုင္းမွတစ္ဆင့္ စားသံုးသူမ်ား တိုင္ၾကားျခင္းစနစ္ (ဝက္ဆိုက္မွျဖစ္ေစ၊ မိုဘိုင္းအက္ပလီေကးရွင္း မွျဖစ္ေစ) ကို မီဒီယာမ်ားအား ရွင္းလင္းတင္ျပျခင္းပဲြ ကို ယေန႔ ၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ၊ ၁၄ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္၊ ဖန္တီးရာ ခန္းမတြင္ ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပခဲ့ပါသည္။ ထိုအခမ္းအနားတြင္ အတြင္းေရးမႈး ဦးေမာင္ေမာင္မွ ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢ အေၾကာင္းကို မိတ္ဆက္ေျပာၾကခဲ့ၿပီး ေဒါက္တာသိန္းဟန္၊ ေဒါက္တာမိုမိုတင္ႏွင့္ ဦးထက္ဝင္းလႈိင္တို႔မွ အြန္လိုင္းမွတစ္ဆင့္ စားသံုးသူမ်ား တိုင္ၾကားျခင္းအေၾကာင္းကို ရွင္းလင္းျပသခဲ့ၾကပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢမွ မီဒီယာသတင္းဌာနမ်ားမွ ေမးၾကားသည္မ်ားကို ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ၾကပါသည္။