ကုန္အညႊန္းအမွတ္အသားဆိုင္ရာ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ ထုတ္ျပန္ႏိုင္ေရး လုပ္ငန္းအဖြဲ႔ အစည္းအေဝးတက္ေရာက္

ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ထုတ္လုပ္ တင္သြင္း ေရာင္းခ် ကုန္သြယ္ ျဖန္ ့ျဖဴးေနေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ားတြင္ စားသံုးသူမ်ား ေဘးကင္းလံုျခံဳေရးအတြက္ သံုးစြဲပံုနွင့္ ပတ္သက္ေသာ သတင္း အခ်က္အလက္ သို ့မဟုတ္ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို ျမန္မာဘာသာ ျဖင့္ျဖစ္ေစ ျမန္မာနွင့္ အျခားဘာသာတြဲလ်က္ျဖစ္ေစ ေဖာ္ျပနိုင္ရန္ အမိန္ ့ေၾကာ္ျငာထုတ္ျပန္နိုင္ေရး ညိွႏွိဳင္း အစည္းအေဝးကို ၃၁.၇.၂၀၁၈ ေန ့ တြင္ စားသံုးသူေရးရာဦးစီးဌာန ေနျပည္ေတာ္ ၌က်င္းပရာ သက္ဆိုင္ရာ ဌာနဆိုင္ရာမ်ား နွင္ ့ အသင္းအဖြဲ ့မ်ားတက္ေရာက္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႔မွတက္ေရာက္သူမ်ားက video conferencing ျဖင့္ ပါဝင္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။


စားသံုးသူရပိုင္ခြင့္ဆိုင္ရာပညာေပးေဟာေျပာပြဲႏွင့္ MCU မြန္ျပည္နယ္အား ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းျခင္း

ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢ ဒုတိယဥကၠဌ ဦးတိုးထြန္း၊ အတြင္းေရးမႈး ဦးေမာင္ေမာင္၊ တြဲဖက္အတြင္းေရးမႈး-၄ ဦးဝင္းေအး၊ MCU မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး အတြင္းေရးမႈး ဦးထက္ဝင္းလႈိင္ ႏွင့္ လက္ေထာက္စီမံကိန္းအရာရွိ ဦးေအာင္ႏိုင္မင္းတို႔သည္ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႔ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၂၅ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပေသာ စားသံုးသူရပိုင္ခြင့္ဆိုင္ရာပညာေပးေဟာေျပာပြဲႏွင့္ MCU မြန္ျပည္နယ္ အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔အား ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းျခင္းအခမ္းအနား သို႔တက္ေရာက္ ခဲ့ၾကပါသည္။  


ဓါတုဆိုးေဆးႏွင့္ပက္သက္သည့္ အသိပညာေပး ေဆြးေႏြးပြဲ

ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢမွ တြဲဖက္အတြင္းေရးမႈး-၁ ေဒါက္တာမိုမိုတင္ သည္ ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္(ေျမာက္ပိုင္း) စက္မႈဇုန္တြင္ ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၂၅ ရက္ေန႔ တြင္ က်င္းပေသာ ဓါတုဆိုးေဆးႏွင့္ပက္သက္သည့္ အသိပညာေပး ေဆြးေႏြးပြဲ တြင္ ပါဝင္ တင္ျပေဆြးေႏြးမွ်ေဝခဲ့ပါသည္။ ထိုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ စားသံုးသူရပိုင္ခြင့္အခြင့္အေရး ႏွင့္ ထုတ္လုပ္သူမ်ားသည္လည္း စားသံုးသူမ်ားပင္ျဖစ္ေျကာင္း၊  ေကာင္းမြန္ေသာထုတ္လုပ္မႈက်င့္စဥ္မ်ား စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားျဖင့္ ထုတ္လုပ္ပါက စားသံုးသူမ်ားအတြက္သာမက ထုတ္လုပ္သူမ်ားအတြက္ပါ အက်ိုးျဖစ္ထြန္း တိုးတက္ေစမည္ျဖစ္ေျကာင္းတို႔ကို ေဟာေျပာခဲ့ပါသည္။ ထိုေဆြးေႏြးေဟာေျပာပြဲကို စက္မႈဇုန္ ႏွင့္ စားသံုးသူေရးရာဦးစီးဌာနတို႔က ႀကီးမႈးက်င္းပၿပီး စက္မႈႀကီးႀကပ္၊ MFPEA, FOSTA, ႏွင့္ Responsible Care တို႔မွလည္း ပါဝင္ ေဆြးေႏြးေဟာေျပာခဲ့ျကပါသည္။