ျမန္မာ့စီးပြားေရးေစာင့္ၾကည့္အစီရင္ခံစာ တင္ျပမိတ္ဆက္ပြဲသို႔တက္ေရာက္

ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢမွ တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး-၄ ေနာ္တာေဟးေညာသည္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ (၁၈)ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ Sule Shangri-La ဟိုတယ္၌ World Bank Group မွက်င္းပ ျပဳလုပ္ေသာ “ျမန္မာ့စီးပြားေရးေစာင့္ၾကည့္အစီရင္ခံစာ ဇြန္လ ၂၀၁၉” တင္ျပမိတ္ဆက္ပြဲ (the report launch event of the World Bank Myanmar Economic Monitor June 2019: Building Reform Momentum) သုိ႔တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာ့စီးပြားေရးေစာင့္ၾကည့္အစီရင္ခံစာသည္ လတ္တေလာ စီးပြားေရးဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္လာမႈမ်ား၊ ထင္သာျမင္သာေသာ အနာဂတ္စီးပြားေရး ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား ႏွင့္ မူဝါဒဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ား ပါဝင္တစ္ႏွစ္ ႏွစ္ၾကိမ္ျပဳလုပ္ေသာ အစီရင္ခံစာျဖစ္သည္။

  

About the Author

Leave a Reply

You may also like these