ကုန္အညႊန္းအမွတ္တံဆိပ္တြင္ ျမန္မာစာျဖင့္ေဖာ္ျပရန္ အမိန္႔ေႀကာ္ျငာစာထုတ္ျပန္ေရး လုပ္ငန္းအဖြဲ႔အစည္းအေဝး တက္ေရာက္

ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢ တြဲဖက္အတြင္းေရးမႈး-၁ ေဒါက္တာမိုမိုတင္သည္ ေနျပည္ေတာ္ ၁၆.၈.၂၀၁၈ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပေသာ ကုန္အညႊန္းအမွတ္အသားမ်ား တြင္ သံုးစြဲပံု ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးရွိပံုတို႔အား ျမန္မာစာ သို႔မဟုတ္ ျမန္မာစာ+အျခားဘာသာစကား ျဖင့္ ေဖာ္ျပရန္ အမိန္႔ေႀကာ္ျငာစာ ထုတ္ျပန္ေရး လုပ္ငန္းအဖြဲ႔ အစည္းအေဝး (ဒုတိယအႀကိမ္) ကို တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။

အစည္းအေဝး၏ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္မွာ စားသံုးသူအကာအကြယ္ေပးေရး လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ဥပေဒႏွင့္အညီ စားသံုးသူ ကာကြယ္ေပးႏိုင္ရန္ ကုန္စည္မ်ားအေပၚတြင္ သံုးစြဲပံုအညႊန္းႏွင့္ ပက္သက္၍ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ ျမန္မာႏွင့္အျခားဘာသာတြဲလ်က္ျဖစ္ေစ ေဖာ္ျပေစေရး အမိန္႔ေႀကာ္ျငာစာ ထုတ္ျပန္မည့္အစီအမံမ်ား အေသးစိတ္ညႇိႏႈိင္းရန္ျဖစ္ပါသည္။

ဓါတ္ပံု – စားသံုးသူေရးရာဦးစီးဌာန

About the Author

You may also like these