ပံုႏိွပ္ထုတ္ေဝျခင္း သတင္း

စားသံုးသူကာကြယ္ေရးဥပေဒ (၂၀၁၉)

စားသံုးသူကာကြယ္ေရးဥပေဒ (၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဥပေဒအမွတ္ ၉) ၁၃၈၀ ျပည့္ႏွစ္၊ တေပါင္းလဆန္း ၁၀ရက္ (၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ မတ္လ၊ ၁၅ ရက္) ဖြင့္ဖတ္ရန္