စားသံုးသူကာကြယ္ေရးဥပေဒ (၂၀၁၉)

စားသံုးသူကာကြယ္ေရးဥပေဒ
(၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဥပေဒအမွတ္ ၉)
၁၃၈၀ ျပည့္ႏွစ္၊ တေပါင္းလဆန္း ၁၀ရက္
(၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ မတ္လ၊ ၁၅ ရက္)

ဖြင့္ဖတ္ရန္ – စားသံုးသူကာကြယ္ေရးဥပေဒ

http://www.myanmarconsumersunion.org/wp-content/uploads/2019/03/ConsumerProtectionLaw2019.pdf

About the Author

Leave a Reply

You may also like these