သတင္း

YTV အင္တာဗ်ဴး – ျမန္မာႏိုင္ငံ စားသံုးသူ အခြင့္အေရးအေၾကာင္း

ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢမွ အတြင္းေရးမႈး ဦးေမာင္ေမာင္သည္ YTV မွျပဳလုပ္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ စားသံုးသူ အခြင့္အေရး အ ေၾကာင္း အင္တာဗ်ဴးကို ၂၁ မိနစ္စာ ေျဖၾကားေျပာဆိုခဲ့ပါသည္။ https://www.facebook.com/ytvmm/videos/617200868730431/