ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢမွ အတြင္းေရးမႈး ဦးေမာင္ေမာင္သည္ YTV မွျပဳလုပ္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ စားသံုးသူ အခြင့္အေရး အ ေၾကာင္း အင္တာဗ်ဴးကို ၂၁ မိနစ္စာ ေျဖၾကားေျပာဆိုခဲ့ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ စားသံုးသူ အခြင့္အေရးအေၾကာင္း

ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ စားသံုးသူ အခြင့္အေရးအေၾကာင္း#YTV#YTV_2019_Present

Posted by YTV on Tuesday, February 5, 2019