သတင္း ေၾကာ္ျငာခ်က္မ်ား

ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢအဖြဲ႔ဝင္မ်ားေတြ႔ဆံုပဲႏွင့္E-commerce အေၾကာင္းေဆြးေႏြးပြဲ ဖိတ္ၾကားျခင္း

ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢအဖြဲ႔ဝင္မ်ားေတြ႔ဆံုပဲြ (နံနက္ပိုင္း) ႏွင့္ E-commerce အေၾကာင္းေဆြးေႏြးပြဲ (ေန႔လည္ပိုင္း) အစီအစဥ္။ စိတ္ပါဝင္စားသူမည္သူမဆို ေန႔လည္ပိုင္း ၁နာရီမွ ၄ နာရီ ထိ စားသံုးသူမ်ားႏွင့္ E-COMMERCE