သင္တန္း သတင္း

စားသံုးသူအသိပညာေပး ေဟာေျပာပြဲ – စစ္ကိုင္းနည္းပညာတကၠသိုလ္

ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢသည္ စစ္ကိုင္းနည္းပညာတကၠသိုလ္၌ ၂၀၁၉ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ၊ ၁၆ရက္ေန႔တြင္ စားသံုးသူအသိပညာေပး ေဟာေျပာပြဲ က်င္းပခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢ အတြင္းေရးမႈး ဦးေမာင္ေမာင္မွ လံုၿခံဳစိတ္ခ်မႈႏွင့္ စားသံုးသူရပိုင္ခြင့္ အခြင့္အေရး အေၾကာင္း ေဟာေျပာေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢမွ အလုပ္အမႈေဆာင္