စားသံုးသူအသိပညာေပး ေဟာေျပာပြဲ – စစ္ကိုင္းနည္းပညာတကၠသိုလ္

ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢသည္ စစ္ကိုင္းနည္းပညာတကၠသိုလ္၌ ၂၀၁၉ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ၊ ၁၆ရက္ေန႔တြင္ စားသံုးသူအသိပညာေပး ေဟာေျပာပြဲ က်င္းပခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢ အတြင္းေရးမႈး ဦးေမာင္ေမာင္မွ လံုၿခံဳစိတ္ခ်မႈႏွင့္ စားသံုးသူရပိုင္ခြင့္ အခြင့္အေရး အေၾကာင္း ေဟာေျပာေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢမွ အလုပ္အမႈေဆာင္ ဦးဆလိုင္းႏိုင္းဟိုင္ကြန္း၊ ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢ-မႏၱေလးမွ အတြင္းေရးမႈး ဦးထက္ဝင္းလႈိင္တို႔လည္း ပါဝင္ခဲ့ပါသည္။

            

About the Author

Leave a Reply

You may also like these