စားသံုးသူေရးရာႏွင့္ ျမန္မာ့စားသံုးသူမ်ားအေရး အစီရင္ခံစာမွ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားအား တင္ျပေဆြးေႏြးပြဲ

ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢသည္ စားသံုးသူေရးရာႏွင့္ ျမန္မာ့စားသံုးသူေရးရာ အစီရင္ခံစာမွ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားအား တင္ျပေဆြးေႏြးပြဲကို ေနျပည္ေတာ္၌ ၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ၊ ၁၂ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပခဲ့ပါသည္။

ထိုတင္ျပေဆြးေႏြးပြဲသို႔ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္မွအမတ္မ်ား၊ ႒ာနဆိုင္ရာမွ အႀကီးအကဲမ်ားတက္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။

ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢမွ ဒုဥကၠ႒ ေဒါက္တာဦးေ႒းလြင္ ႏွင့္ တြဲဘက္အတြင္းေရးမႈး-၃ ဦးဝင္းမင္းမွ ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢႏွင့္ စားသံုးသူကာကြယ္ေရး အေၾကာင္းကို၎၊ တြဲဘက္အတြင္းေရးမႈး-၁ ေဒါက္တာမိုမိုတင္မွ ျမန္မာ့စားသံုးသူမ်ားအေရး အစီရင္ခံစာမွ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားအား၎၊ အႀကံေပးပုဂၢိဳလ္ ဆလိုင္းႏိုင္းဟိုင္ကြန္းမွ စားသံုးသူအသိပညာေပးေရး၏ အေရးပါပံုမ်ားကို၎ တင္ျပေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။

ထိုေနာက္ က်ိဳက္လတ္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အမတ္ႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဦးရန္လင္းမွလည္း စားသံုးသူပညာေရးႏွင့္ ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢ အေၾကာင္းကို ေဆြးေႏြးေျပာၾကားသြားပါသည္။ ဦးရန္လင္းသည္ ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢ၏ ဥကၠ႒လည္းျဖစ္ခဲ့ဘူးသူျဖစ္ပါသည္။

About the Author

Leave a Reply

You may also like these