စားသံုးသူအကာအကြယ္​​ေပး​ေရးႏွင္​့ အသိပညာ​ေပး​ေရးဆိုင္​ရာ လူထုဖိုရမ္​

ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢမွ  မႏၱေလးၿမိဳ႕တြင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ၊ ၁၂-၁၃ ရက္ေန႔မ်ားတြင္ GSMI မွ ႀကီးမႈးက်င္းပေသာ “စားသံုးသူအကာအကြယ္​​ေပး​ေရးႏွင္​့ အသိပညာ​ေပး​ေရးဆိုင္​ရာ လူထုဖိုရမ္​” တြင္ ပါဝင္ပူးေပါင္း ဆင္ႏႊဲခဲ့ပါသည္။

ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢမွ အတြင္းေရးမႈး ဦးေမာင္ေမာင္ မွ ဒီဇင္ဘာလ ၁၂ရက္ေန႔တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ ေဆြးေႏြးပြဲစကားဝိုင္းတြင္ စားသံုးသူကာကြယ္ေရးႏွင့္ပက္သက္၍ ေဆြးေႏြးတင္ျပခဲ့ပါသည္။

ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢမွ ဒုဥကၠ႒-၂ ေဒါက္တာဦးေ႒းလြင္၊ အႀကံေပးပုဂၢိဳလ္ ဆလိုင္းႏိုင္းဟိုင္ကြန္း၊ စီမံကိန္းအေထာက္အကူျပဳ ဦးသိန္းထိုက္စိုး ႏွင့္ ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢ (မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး) မွ အတြင္းေရးမႈး ဦးထက္ဝင္းလႈိင္တို႔လည္း ထိုလူထုဖိုရမ္ တြင္ ပါဝင္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။

About the Author

Leave a Reply

You may also like these