အြန္လိုင္း (ဝက္ဆိုက္ႏွင့္ မိုဘိုင္းအက္ပမ်ား) မွ စားသံုးသူျပသနာမ်ား တိုင္ၾကားျခင္း

စားသံုးသူမ်ား မိမိတို႔၏ စားသံုးသူေရးရာဆိုင္ရာ အခက္ခဲ ျပသနာမ်ားကို MCU Online Consumer Complaint System မွတစ္ဆင့္ စားသံုးသူအျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းေရးအဖဲြ႕သို႔ တိုင္ၾကားႏိုင္ၾကၿပီ ျဖစ္ပါသည္။

ဝက္ဘ္ဆိုက္မွတစ္ဆင့္ တိုင္ၾကားလုိပါက ေအာက္ပါလင့္ခ္ကိုႏွိပ္၍ တိုင္ၾကားရန္ပံုစံကို ျဖည့္စြက္ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။ ဝက္ဆိုက္မွ တိုင္ၾကားရန္ ပံုစံကို ၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ ေမလ၊ ၁၂ရက္ေန႔မွ စတင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး မိုဘိုင္းဖုန္း (Android) မ်ားအတြက္ ေမလ တတိယအပတ္တြင္၄င္း၊ မိုဘိုင္း IoS ဖုန္းမ်ားအတြက္ ယေန႔ ၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ ေမလ၊ ၁၅ရက္ေန႔တြင္၄င္း စတင္ ေဒါင္းလုပ္ရယူ ႏိုင္ၾကၿပီ ျဖစ္ပါေၾကာင္း အသိေပးေၾကျငာအပ္ပါသည္။

Link: http://www.myanmarconsumersunion.org/my/consumer-complaint-form-mm/

ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားသမဂၢ မိုဘိုင္းအက္ပလီေကးရွင္း ကိုလဲ Android ဖုန္းမ်ားအတြက္ Google Play Store တြင္ ေအာက္ပါလင့္ခ္တြင္ ေဒါင္းလုပ္လုပ္ယူႏိုင္ပါသည္။

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.myanmar.consumersunion

IoS ဖုန္းမ်ားအတြက္ App Store တြင္ ေအာက္ပါလင့္ခ္တြင္ ေဒါင္းလုပ္လုပ္ယူႏိုင္ပါသည္။

https://itunes.apple.com/us/app/myanmar-consumers-union/id1245524637?mt=8

 

ထိုသုိ႔မတရားေသာ မရိုးသားေသာ ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကား ေရာင္းခ်မႈမ်ား၊ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ တိုင္ၾကား ေပးျခင္း အားျဖင့္ မိမိအတြက္ေရာ မိမိပတ္ဝန္းက်င္ရွိလူမ်ား၏ စားသံုးသူဆိုင္ရာရပိုင္ခြင့္ အခြင့္အေရးမ်ားကို ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ ႏိုင္ေပသည္။

စားသံုးသူတရားမွ်တမႈျဖင့္ သာယာေသာကမာၻေလာကကို တည္ေဆာက္သြားရန္ျဖစ္ပါသည္။

About the Author

Leave a Reply

You may also like these